Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 25-11-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja dla dawców dot. zwrotu kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa

Zarządzenie Nr 2 / 2015

wewnętrzne Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i   Krwiolecznictwa w Kaliszu

 

Na podstawie:

 1. Ustawy o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U. Nr 106, poz.681 z późniejszymi zmianami, która stanowi „… zwrot koszt przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi”.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

zarządzam co następuje:

 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej …  a także jego rodzaj i klasę określa Dyrektor RCKiK  (§2 pkt 2 i 3 załącznika do zarządzenia).
 2. Krwiodawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu.
 3. W przypadku dojazdu transportem własnym (samochód, motocykl) Krwiodawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych klilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez Dyrektora RCKiK
 4. Ustalam stawkę przebiegu pojazdu będącego własnością honorowego dawcy krwi:
  • samochód- 0,25 PLN
  • motocykl – 0,08 PLN
 5. Krwiodawca dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej nie później niż w dniu oddania krwi.
 6. Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w pkt. 5  Krwiodawca załącza dokumenty, w szczególności bilety potwierdzające koszt dojazdu do Centrum lub wniosek o zwrot kosztów przejazdu.

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 02.03.2015 r.