Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla krwiodawców

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla krwiodawców

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu ul. Kaszubska 9, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl, tel. 62 76 73 889
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu: e-mail iod@krwiodawstwo.kalisz.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. i) RODO w celu realizacji zdań nałożonych na Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez ustawę o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do oddania krwi lub jej składników.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.