Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Uprawnienia Honorowych Dawców Krwi

Podstawowe pojęcia i uprawnienia związane z ulgami i przywilejami dla honorowych dawców krwi określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Zgodnie z nią:

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników”. (art. 3 ust. 1)

Ustawa definiuje pojęcia „dawcy krwi” i „honorowego dawcy krwi” oraz określa zasady przyznawania tytułu „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i odznaki  „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.”

Dawca krwi – osobę, która oddała krew lub jej składniki do celów innych niż badania diagnostyczne” (art. 5 ust. 3).

 

 1. TYTUŁY, LEGITYMACJE I ODZNAKI

 

 • tytuł „Honorowego Dawcy Krwi” i legitymacja Honorowy Dawca Krwi (wydawana przez odpowiednią jednostkę publicznej służby krwi)

–  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi art. 6 ust.1 i ust.2

 

 • tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

Dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

 • tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

 • tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

w/w odznaki wraz z legitymacjami wydaje PCK na podstawie danych przekazanych przez RCKiK

– Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi art. 6

 

„Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi art. 7 ust. 1

– Obwieszczenie Ministra Zdrowia  z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

– Zarządzenie Dyrektora RCKiK Kalisz nr 40/2017 wraz z załącznikiem nr 1

 

 1. UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE

 

 • zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

– Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, art.9, ust.1

– Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r.

– Ustawa  z dnia 24 stycznia 2014 r.  o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U z 1996 r. nr 60, poz. 281 z późn. zm), art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997 r. nr 106, poz. 681, z późn. zm.)

 • zwolnienie z zajęć lekcyjnych w dniu w którym oddaje krew

Podstawa prawna:

– § 12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U z 1996 r. nr 60, poz. 281 z późn. zm), art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997 r. nr 106, poz. 681, z późn. zm.).

– warto przeczytać: RADCA PRAWNY Dzień wolny dla dawców godziny przysługiwania (pdf)

 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,

– Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, art.9, ust.2

 • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,

(koszt przejazdu z miejsca zamieszkania do najbliższej jednostki publicznej służby krwi)

– Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, art.9, ust.3

– Zarządzenie Dyrektora RCKiK nr 5/2017 wraz z załącznikami nr 1 i 2

 • ekwiwalent posiłku regeneracyjnego po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii,

– Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, art.9 ust.1

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

– Zarządzenie Dyrektora RKCiK nr 39/2017 wraz z załącznikiem

 • dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, art.11

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

– Zarządzenie Dyrektora RCKiK nr 2a/2012

 • możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowy

– Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 „Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:

               – … 9. darowizn przekazanych na cele:

–  … c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu; …” (art. 26 ust. 1. pkt 9 lit c)

– Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca „Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” (pdf)

 • uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ZASAD UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.
Prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);

 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna

Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)

– „Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

– Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

– Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

– W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

– W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.

– Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu ceny.

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z dnia 8 października 2014 r.)

lista leków (link)

 

DODATKOWO

 

 • po trzykrotnym oddaniu krwi bezpłatna karta identyfikacyjna GRUPY KRWI

–  Krew Karta_wzór

 • Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych krwi.

 

Podczas kwalifikacji krwiodawcy do oddania krwi lub jej składników w danym dniu wykonuje się każdorazowo badanie poziomu hemoglobiny i ogólne badanie lekarskie z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi. Dodatkowo na ogół raz w roku wykonywane jest badanie morfologii krwi, która ma sprawdzić nasz stan zdrowia. Na podstawie tych badań i wypełnionej przez kandydata na dawcę ankiety, lekarz podejmuje decyzję o możliwości oddania krwi. Jeśli w trakcie badań wystąpią wątpliwości, co do stanu zdrowia kandydata na dawcę krwi, lekarz skieruje taka osobę do właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i przekaże wyniki wykonanych badań. W każdym przypadku po oddaniu krwi wykonuje się badania serologiczne (głównie określenie grupy krwi) wirusologiczne i molekularne. Badania mają na celu wykluczyć możliwość użycia krwi, która mogła by być źródłem zakażenia kiła, wirusem żółtaczki typu B lub C albo wirusem HIV. W przypadku uzyskania dodatnich wyników badań podejrzana krew zostaje zniszczona, a dawca jest wzywany na ponowne badania. Dodatkowe badania maja na celu wykluczenie lub potwierdzenie otrzymanych dodatnich wyników badań. Dzięki takiej procedurze każdy dawca krwi, ma wykonywane badania dzięki którym może być pewien stanu swojego zdrowia. Trzeba podkreślić, że badania te są całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego dawcy, dlatego oddanie krwi jest świetną okazja dla sprawdzenia stanu własnego zdrowia.

 

Jakie badania?

Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych takich jak:

– grupa krwi;

– morfologia;

– badania wirusologiczne w kierunku zarażenia wirusami HIV, HCV, HBV czy kiłą.

 

W jaki sposób je otrzymać?

O tym, że będziemy chcieli wyniki badań najlepiej poinformować personel stacji lub ambulansu w czasie rejestracji lub w czasie badania poziomu hemoglobiny (morfologii).

Po wyniki należy przyjść osobiście do punktu lub Centrum Krwiodawstwa lub poprosić o ich zabranie na kolejną mobilną akcję krwiodawstwa (jeżeli jest taka możliwość)

Badania należy odbierać osobiście.

 

Ważne

Jeżeli zostaną wykryte wyniki pozytywne to stacja krwiodawstwa jest zobowiązana do powiadomienia krwiodawcy w jak najszybszym czasie, ponadto nie może on oddawać krwi i jej składników do czasu powtórnych badań lub wyjaśnienia sprawy u lekarza specjalisty.

Zazwyczaj krwiodawca jest wzywany do oddania krwi, celem jej ponownego przebadania.

 

 • po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)

REGULAMIN PRZEWOZU ŚRODKAMI TRANSPORTU Kaliskich  Linii  Autobusowych   Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Wrocławska 30-38, obowiązuje od dnia 19.05.2017 r.

 • zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów znajdziesz na dawcomwdarze.ploraz www.razemdladawcow.pl