Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Administracja

Główny Księgowy i Sekcja Rachunkowo-Budżetowa

Główna Księgowa mgr Irena Mrugalska
tel: 62 76 79 405 lub 407

e-mail: finanse@krwiodawstwo.kalisz.pl

Do zadań Głównego Księgowego i Sekcji Rachunkowo-Budżetowej należy:

 • Budowa i aktualizacja Zakładowego Planu Kont i bieżące dostosowywaniego do potrzeb wynikających z przepisów zewnętrznych i wewnętrznych w celu zapewnienia informacji niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego sporządzania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, sporządzania kalkulacji i analiz ekonomiczno – finansowych,
 • Rozbudowa kont analitycznych. Aktywny udział w bieżącej aktualizacji i dostosowaniu wewnętrznych przepisów Regionalnego Centrum do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 • Prawidłowe, terminowe i rzetelne bieżące prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości,
 •  Prowadzenie spraw związanych z rejestracją podatkową i jej aktualizacja,
 •  Terminowe i prawidłowe sporządzanie deklaracji i rozliczanie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie spraw związanych z księgowością Regionalnego Centrum, podatku i opłat lokalnych, opłat skarbowych, zgodnie z przepisami regulującymi te podatki,
 •  Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z księgowością Regionalnego Centrum;
  • dekretacja dokumentów księgowych,
  • prowadzenie rejestrów księgowych,
  • ewidencja zaszłości gospodarczych poprzez ich prawidłowe i terminowe księgowanie na właściwych kontach analitycznych i syntetycznych,
  • bieżące uzgadnianie księgowań i sald analitycznych kont rozrachunkowych z kontrahentami,
  • wtórna kontrola dokumentów księgowych,
  • windykacja należności Centrum poprzez wzywanie dłużników do zapłaty i ewentualnie kierowanie do działu usług finansowych albo skierowanie sprawy na drogę sądową,
  • współpraca z bankiem.
 • Inicjowanie i przeprowadzanie doraźnych spisów z natury poszczególnych składników majątkowych Centrum w przypadkach:
  • kradzieży lub wypadku losowego, jeżeli zachodzi potrzeba ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych,
  • zmian organizacyjnych i personalnych,
  • rewizji lub kontroli działalności Centrum przez organy zewnętrzne,
  • nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi w przypadkach stwierdzonych różnic inwentarzowych, lub innych nieprawidłowości w ewidencji i gospodarce majątku Centrum,
  • uczestniczenie w pracach Komisji Likwidacyjnej wyposażenia,
  • uzgadnianie wydruku kontrolnego kartoteki materiałowej z kartoteką magazynową i księgowością syntetyczną.
 • Prowadzenie rejestru faktur przychodzących i przekazywanie tych faktur, rachunków do poszczególnych działów do zatwierdzenia merytorycznego:
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • przyjmowanie faktur po merytorycznym zatwierdzeniu,
  • regulowanie zobowiązań,
  • prowadzenie gospodarki kasowej w zakresie kasy krajowej jak i kasy zagranicznych środków płatniczych oraz obsługa rachunków bankowych.
 • Prowadzenie rejestru zbiorczego faktur VAT przychodzących w celu prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 • Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych:
  • sporządzanie okresowych (miesięcznych, rocznych) sprawozdań finansowych, statystycznych dla Ministerstwa Zdrowia i NCK
  • sprawdzanie rzetelności i prawidłowości dokumentacji oraz przedstawionych sprawozdań statystycznych,
 • Aktualizacja instrukcji wewnętrznej o obiegu dokumentacji finansowo- księgowej wspólnie z innymi działami,
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotyczących pracowników Centrum:
  • rozliczanie się z ZUS i funduszami ubezpieczeniowymi z tytułu składek pracowniczych zasiłków. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę albo emeryturę oraz współpraca w sprawach kadrowych z ZUS,
  • odprowadzenie składek i innych zobowiązań pracowniczych,
  • sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizowanych funkcji, a także prowadzenie wymaganej ewidencji i dokumentacji w zakresie spraw płacowych,
  • wykonywanie obliczeń zarobków pracowników,
  • sporządzanie list płac,
  • ewidencjonowanie wynagrodzeń,
 • Prowadzenie kasy:
  • sporządzanie raportów kasowych,
  • dekretacja i księgowanie dokumentów kasowych,
  • obsługa i udzielanie informacji biegłym rewidentom oraz kontrolerom zewnętrznym.
 • Sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rozliczanie delegacji służbowych.

Sekcja Służb Pracowniczych

Kierownik mgr Grażyna Soroczyńska
tel: 62 76 79 403

e-mail: kadry@krwiodawstwo.kalisz.pl

Do zadań Sekcji Służb Pracowniczych należy:

 • Przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami, zmiana stanowisk pracy,
 • Prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie legitymacji i zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie spraw urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy,
 • Archiwizacja dokumentów i akt osobowych,
 • Dyscyplina pracy,
 • Ewidencja zwolnień lekarskich,
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Centrum /szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne/,
 • Przygotowanie wniosków w sprawie nadawania odznaczeń, nagradzania i karania pracowników,
 • Załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na zaopatrzenie emerytalne i rentowe,
 • Analizowanie stanu zatrudnienia i prawidłowego wykorzystania opłaconego czasu pracy w komórkach organizacyjnych,
 • Opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i płac i PFRON,
 • Nadzór nad stażami i praktykami studentów,
 • Przygotowanie i przekazywanie w określonych terminach do księgowości dokumentów dotyczących wynagradzania za pracę (przepracowanych godzin nocnych, nadliczbowych, premii, dyżurów zakładowych, umów itp.),
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, kart urlopowych, delegacji służbowych.
 • Ewidencja szkoleń pracowników,
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS.

Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu

Krzysztof Ukleja, Wioletta Machelak
tel: 62 76 79 410

e-mail: k.ukleja@krwiodawstwo.kalisz.pl

e-mail: przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl

Do zadań Sekcji Technicznej, Zaopatrzenia i Transportu należy:

 • Zapewnienie całodobowego nadzoru technicznego nad pracą aparatury w ruchu ciągłym,
 • Konserwacja aparatury, urządzeń, instalacji i budynków,
 • Usuwanie awarii powstałych w toku eksploatacji aparatury, urządzeń i instalacji przy pomocy pracowników zatrudnionych w Regionalnym Centrum, a gdy zaistnieje potrzeba wezwania wykonawców z zewnątrz,
 • Naprawianie i remontowanie aparatury,przeprowadzenie konserwacji aparatury, która nie została zastrzeżona przez wykonawców lub sprzedawców do serwisowania przez wyspecjalizowane służby,
 • Organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych usług technicznych, (w tym walidacji sprzętu) wykonywanych przez wykonawców z zewnątrz, w tym również kontrolowanie wykorzystanych środków rzeczowych i finansowych,
 • Prowadzenie całokształtu działalności związanej z remontami i konserwacją budynków, pomieszczeń, dróg terenów oraz aparatury, urządzeń i sprzętu, a także prowadzenie w tym zakresie dokumentacji i rozliczeń materiałowych,
 • Zlecenie prac w zakresie inwestycji, remontów w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Gospodarka odpadami, ściekami i emisją spalin,
 • Udział w okresowych przeglądach technicznych,
 • Nadzór nad pracą centrali telefonicznej,
 • Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • Czuwanie nad przestrzeganiem w miejscu pracy przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
 • Przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, wydawanie doraźnych zaleceń i sprawdzanie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Regionalnym Centrum,
 • Prowadzenie instruktażu wstępnego i szkolenia dla nowo przyjmowanych pracowników,
 • Dopilnowanie terminowej kontroli i konserwacji podręcznego sprzętu oraz urządzeń pożarniczych i planowanie potrzeb wyposażenia obiektów w etatowe ilości i rodzaju sprzętu,
 • Opracowywanie i aktualizowanie instrukcji alarmowania na wypadek pożaru oraz ogólnych i stanowiskowych instrukcji przeciwpożarowych,
 • Opracowanie zestawienia zbiorczego potrzeb dotyczących zakupu odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu,
 • Dokonywanie zakupów według zasad, form i w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Przygotowanie postępowań przetargowych,
 • Ścisła współpraca w zakresie realizacji zamówień z Kierownikami Działów, Kierownikami Terenowych Oddziałów, Kierowników Pracowni,
 • Kwalifikacja i ocena dostawców,
 • Realizacja postępowania reklamacyjnego,
 • Sporządzenie danych statystycznych i obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu środków transportowych,
 • Planowanie pracy kierowców zatrudnionych w Regionalnym Centrum,
 • Współpraca z Pracownią Ekspedycji Krwi w celu organizacji wyjazdów oraz dyżurów weekendowych kierowców,
 • Prowadzenie kart zużycia paliwa na każdy samochód będący własnością Regionalnego Centrum,
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za paliwo,
 • Weryfikacja faktur pod względem klasyfikacji wydatków zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • Ubezpieczenia pojazdów oraz Regionalnego Centrum,
 • Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przy Wojewodzie Wielkopolskim,
 • Opracowywanie i aktualizowanie obowiązujących w sekcji procedur oraz instrukcji,
 • Szkolenie pracowników.

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Kierownik mgr Aneta Wojciechowska
tel: 62 76 79 402

e-mail: a.wojciechowska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Do zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej należy:

 • Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką materiałową:
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, magazynu ogólnego Regionalnego Centrum,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją materiałów bielizny i sprzętu,
  • prowadzenie dokumentacji i przeprowadzanie likwidacji (kasacji) sprzętu Regionalnego Centrum i TO,
  • opracowywanie norm zużycia materiałów, analizowanie oraz nadzór nad przestrzeganiem oszczędnej gospodarki materiałowej,
 • Współudział w planowaniu remontów kapitalnych, bieżących i zakupów inwestycyjnych,
 • Kalkulacja i prowadzenie spraw związanych z żywieniem krwiodawców zgodnie z normami kalorycznymi, prowadzenie rozliczeń i dokumentacji w tym zakresie, nadzór nad pracą stołówki Regionalnego Centrum,
 • Utrzymanie stanu higienicznego i estetycznego w pomieszczeniach Regionalnego Centrum,
 • Prowadzenie podręcznego magazynu sprzętu ekipowego i socjalnego,
 • Nadzór i prowadzenie spraw związanych z odpadami,
 • Rozliczenie zużywania materiałów przez, stołówkę,
 • Prowadzenie magazynu materiałowego Regionalnego Centrum łącznie z obowiązującą dokumentacją,
 • Organizowanie opieki socjalnej dla pracowników RCKiK, emerytów, rencistów oraz dzieci pracowników,
 • Administrowanie zakładowym Funduszem Socjalnym i Mieszkaniowym,
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących kosztów działalności socjalnej Regionalnego Centrum.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

mgr inż. Izabela Nałęcz
tel: 62 76 79 410

Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

 • Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Regionalnego Centrum, co najmniej raz w roku, analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami ewentualnych przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych zmierzających do zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Informowanie Dyrektora Regionalnego Centrum o stwierdzonych zagrożeniach oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz kontroli przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Planowanie modernizacji Regionalnego Centrum i TO w celu zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Udział w przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych pracowni, pomieszczeń oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych procesach produkcyjnych,
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. BHP oraz w ustaleniu zasad dla kierowników działów i pracowni,
 • Opiniowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i prowadzi bieżącą kontrolę realizacji tych wniosków,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących BHP,
 • Informacja o ryzyku dla zdrowia pracowników Regionalnego Centrum i OT oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
 • Współpraca z Sekcją Służb Pracowniczych w zakresie organizowania szkoleń z zakresu BHP,
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
 • Współpraca z lekarzem zakładowym w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • Współpraca ze społecznym inspektorem pracy oraz ze związkami zawodowymi przy:
  • przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy podejmowanych w Regionalnym Centrum,
  • podejmowanie przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad BHP.

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych

mgr Donata Nowak

tel: 62 76 79 442

e-mail: d.nowak@krwiodawstwo.kalisz.pl

Do zadań pracownika prowadzącego sprawy obronne należy:

 • Opracowywanie i aktualizowanie planów dotyczących osiągania gotowości obronnej w tym:
  • Regulaminu organizacyjnego na czas wojny oraz zakresów czynności Regionalnego Centrum i poszczególnych pracowników,
  • Dokumentacji dot. organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Regionalnym Centrum na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny.
 • Opracowywanie zakresów czynności w dziedzinie obronności na czas pokoju dla pracowników Regionalnego Centrum,
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Regionalnego Centrum,
 • Prowadzenie prac reklamacyjnych pracowników Regionalnego Centrum,
 • Opracowywanie rocznych planów pracy w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • Opracowywanie rocznych informacji z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • Wykonywanie innych zadań obronnych i obrony cywilnej nie ujętych w zakresie obowiązków, a ujętych w aktach normatywnych i wykonawczych nakazanych przez organy centralne i wojewódzkie,
 • Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa tajemnicy państwowej i służbowej,
 • Wykonywanie innych zadań mających merytoryczny związek z podstawowym adresem obowiązków zleconych przez Dyrektora oraz jego Zastępcę.

Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji

mgr inż. Izabela Walendowska,

tel. 62 76 79 401

e-mail: iod@krwiodawstwo.kalisz.pl

 Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Nadzorowanie opracowania i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych i zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych,
 • Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • Kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • Sporządzanie corocznego sprawozdania ze stanu funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych dla Administratora Danych,
 • Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych,
 • Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych

Samodzielne stanowisko pracy Administrator Systemów Informatycznych

mgr Maciej Marek,

tel: 62 76 79 412 lub 448

e-mail: m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl

Do zadań Administratora Systemów Informatycznych należy:

 • Utrzymanie w pełnej sprawności Systemów Komputerowych:
  • Bank Krwi,
  • Finanse i Księgowość,
  • Kadry, Płace,
  • Sprzedaż,
  • Środki trwałe,
  • Gospodarka magazynowa
 • Utrzymanie w pełnej sprawności systemów łączących aparatury i sprzęt medyczny z programem „Bank Krwi”,
 • Zabezpieczenie systemów przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • Kopiowanie elektronicznych danych z systemów komputerowych i ich odpowiednie przechowywanie,
 • Archiwizowanie zasobów informatycznych,
 • Wydawanie i ewidencjonowanie kodów dostępu,
 • Szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu komputerowego,
 • Prowadzenie walidacji systemu,
 • Zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia komputerowego,
 • Ścisła współpraca z firmą zewnętrzną ASSECO S.A.

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych

mgr inż. Krzysztof Kurzawski,

tel. 62 76 79 403

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Przeciwpożarowych należy:

 • Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • Czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
 • Współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Powiatową Strażą Pożarną w Kaliszu
 • Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, wydawanie zaleceń i sprawdzanie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Regionalnym Centrum,
 • Udział w prowadzonych przez Regionalne Centrum przeglądach technicznych,
 • Prowadzenie instruktażu wstępnego i szkolenia dla nowo przyjętych pracowników,
 • Dopilnowanie terminowej kontroli i konserwacji podręcznego sprzętu oraz urządzeń
 • Składnie Dyrektorowi Regionalnego Centrum informacji co najmniej dwa razy w roku o stanie i warunkach bezpieczeństwa pożarowego,
 • Opracowywanie i przekładanie Dyrektorowi Regionalnego Centrum wniosków i uwag odnośnie stwierdzonych uchybień lub usterek w zabezpieczaniu przeciwpożarowym,
 • Ustalanie form i kierunków działania w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego Regionalnego Centrum oraz właściwa koordynacja tych działań na szczeblu poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • Inicjowanie i organizowanie narad w sprawach poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej Regionalnego Centrum,
 • Branie udziału w dokonywaniu oceny założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji i odbiorach obiektów realizowanych w ramach tych inwestycji,
 • Współdziałanie w przygotowaniu Regionalnego Centrum do ochrony w zakresie zadań obrony cywilnej dotyczącej problematyki ochrony przeciwpożarowej.
 • Opracowywanie i aktualizowanie instrukcji alarmowania na wypadek pożaru oraz ogólnych i stanowiskowych instrukcji przeciwpożarowych.