Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dział Dawców i Pobierania

Kierownik Działu Dawców i Pobierania

lek. med. Maria Jesion

tel. 62 76 79 419

Rejestracja krwiodawców

Kierownik – Ludmiła Sobolewska – lek. med., specjalista IIº w zakresie Transfuzjologii Klinicznej
tel: 62 76 79 416

Zadaniem rejestracji krwiodawców jest:
rejestracja

 • prowadzenie ewidencji dawców,
 • zakładanie kartotek dawcom pierwszorazowym i uaktualnianie kartotek dawcom wielokrotnym,
 • rejestrowanie aktualnych oddań krwi, osocza lub składników krwi,
 • wydawanie legitymacji PCK honorowym dawcom krwi,
 • wydawanie zaświadczeń indywidualnych o ilości oddanej krwi do wniosków odznaczenia wydawane przez PCK,
 • wydawanie zaświadczeń o ilości oddanej krwi dawcom rodzinnym,
 • wydawanie zaświadczeń o ilości oddanej krwi na ekipach wyjazdowych dla Prezesów Klubów HDK,
 • rejestracja dawców na ekipach wyjazdowych,
 • udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących warunków formalnych jakie musi spełnić krwiodawca,
 • wprowadzenie do systemu dawców zdyskwalifikowanych przez inne jednostki organizacyjne (RCKiK, SANEPID)

Gabinet Lekarski

Kierownik – Ludmiła Sobolewska – lek. med., specjalista IIº w zakresie Transfuzjologii Klinicznej
tel: 62 76 79 416

Do zadań Gabinetu Lekarskiego  należy:
gabinet

 • kwalifikowanie dawców krwi lub kandydatów na dawcę krwi na podstawie wywiadu, skróconego badania przedmiotowego i wyników badań laboratoryjnych do oddania krwi, osocza, zabiegu aferezy lub innych zabiegów,
 • ustalanie rodzajów donacji w danym dniu w zależności od potrzeb RCKiK,
 • kwalifikowanie do szczepień dawców immunizowanych i nadzór nad szczepieniami
 • działalność konsultacyjno-lecznicza obejmująca chorych na hemofilię,
 • wydawanie zwolnień godzinowych dla dawców, którzy zgłosili do RCKiK,
 • podpisywanie dla dawców zwolnień od pracy w dniu oddania,
 • potwierdzanie zaświadczeń o ilości oddanej krwi przez dawców,
 • współpraca z Prezesami Klubów HDK,
 • prowadzenie dokumentacji komputerowej,
 • kwalifikacja aparatury – walidacja procesu i metod.

 


Pracownia Pobierania Krwi

Pielęgniarka nadzorująca i koordynująca pracą zespołu – mgr Iwona Far
tel: 62 76 79 431

Do zadań Pracowni Pobierania Krwi należy:
pobieranie

 • opieka nad krwiodawcą w czasie i po oddaniu krwi lub osocza,
 • pobieranie krwi pełnej do jednorazowych pojemników z tworzyw sztucznych i przekazywanie jej do Pracowni Preparatyki,
 • pobieranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej,
 • wykonywanie zabiegów trombaferezy automatycznej,
 • wykonywanie zabiegów plazmaferezy leczniczej,
 • pobieranie krwi na badania wirusologiczne (HBsAg, anty-HIV, anty-HCV, Test Syphilis), DNA – HBV, RNA – HIV, RNA – HCV, serologiczne, w celu sprawdzenia jakości składnika krwi,
 • wycofywanie zdyskwalifikowanej krwi pełnej, osocza i KKP do Działu Zapewnienia Jakości w celu zniszczenia,
 • prowadzenie dokumentacji rozchodu krwi, osocza i KKP,
 • bieżąca kontrola wszelkich zapasów magazynowych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej używanego sprzętu,
 • kwalifikacja urządzeń, SJU, walidacja metod, procesów.

 Sekcja ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa

Kierownik – mgr Joanna Jarek – Janicka
tel: 62 76 79 401

Do zadań Sekcji Promowania Honorowego Krwiodawstwa należy:
promocja

 • Efektywne prowadzenie promocji honorowego krwiodawstwa w tym: stała współpraca z Rejonowymi Oddziałami PCK z terenu działania Regionalnego Centrum (Kalisz, Konin, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Kępno, Krotoszyn, Jarocin, Pleszew, Słupca, Turek) oraz z Klubami HDK działającymi poza strukturami PCK,
 • nawiązywanie stałej współpracy z prezydentami miast, starostami, burmistrzami i wójtami gmin z terenu działania Regionalnego Centrum przy organizowaniu zbiorowego oddawania krwi,
 • współpraca z rektorami szkół wyższych, dyrektorami szkół, zakładami pracy na terenie działania Regionalnego Centrum w celu pozyskania honorowych dawców krwi,
 • organizacja konkursów, imprez i wszelkiego rodzaju akcji mających na celu promowanie honorowego krwiodawstwa,
 • organizowanie obchodów Dni Honorowego Dawcy Krwi i Międzynarodowego Dnia Honorowego Krwiodawcy,
 • organizowanie nowych ekip wyjazdowych oraz nowych klubów HDK,
 • opracowywanie nowych form promocji honorowego krwiodawstwa,
 • prowadzenie rejestru wszystkich klubów HDK w rejonie,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Działu Dawców i Pobierania, Kierownikiem Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz Kierownikami TO.
 • współpraca z mediami w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa,
 • składanie raz w miesiącu pisemnego sprawozdania z prowadzonej działalności Dyrektorowi Regionalnego Centrum,
 • współpraca z placówkami zaopatrywanymi przez Regionalne Centrum w składniki krwi.