Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Dział Laboratoryjny

Kierownik Działu Laboratoryjnego

mgr Małgorzata Tarnawska – diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

tel: 62 76 79 441

Pracownia Chemiczna Analiz Lekarskich

Kierownik mgr Antonina Kuleczko – diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej
tel: 62 76 79 427

Do zadań pracowni należy:

analiza

 • u krwiodawców oddających krew regularnie (lub u pierwszorazowych potrzebujących wyniki) 1 raz w roku wykonuje się:
  • stężenie hemoglobiny,
  • hematokryt,
  • liczbę krwinek czerwonych,
  • liczbę krwinek płytkowych,
  • liczbę krwinek białych,
  • wzór odsetkowy krwinek białych.
 • oznaczenie hematokrytu i liczby krwinek płytkowych przed każdym zabiegiem trombaferezy automatycznej,
 • oznaczanie Hb przed każdą donacją,
 • Przekazywanie próbek krwi do odpowiednich pracowni,
 • Pobieranie próbek krwi do badań,
 • u krwiodawców systematycznie oddających osocze w Regionalnym Centrum oraz TO Ostrów, Krotoszyn, Ostrzeszów i Konin – 1 raz na rok należy oznaczyć:
  • stężenie białka całkowitego,
  • stężenie albuminy.
 • kontrola jakości składników krwi,
 • wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości wykonywanych badań,
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań,
 • uczestnictwo w ekipach wyjazdowych,
 • kwalifikacja aparatów, odczynników, SJU,
 • walidacja procesów, metod, technik.

Pracownia Grup Krwi Krwiodawców

Kierownik mgr Bogusława Włodarczyk, diagnosta laboratoryjny, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej
tel: 62 76 79 406

Do zadań Pracowni Grup Krwi Krwiodawców należy:

grupy

 • Oznaczanie grup układu AB0 i Rh oraz antygenu K u krwiodawców z Regionalnego Centrum oraz z TO,
 • wykrywanie i identyfikacja przeciwciał nieregularnych „naturalnych” i odpornościowych u krwiodawców Regionalnego Centrum oraz z TO,
 • serologiczna kontrola przyboksowa grupy układu AB0 i Rh krwi pełnej, osocza oraz koncentratu krwinek płytkowych – KKP z separatora komórkowego,
 • kwalifikacja serologiczna KKP, osocza oraz krwi pobieranej w Regionalnym Centrum oraz TO,
 • trwała dokumentacja wyniku badania grup krwi,
 • kwalifikacja serologiczna osocza anty-Rh (D) służącego do wytwarzania immunoglobuliny anty– D,
 • uodparnianie krwiodawców krwinkami czerwonymi,
 • kwalifikacja aparatury – walidacja metod, technik, odczynników, materiałów zużywalnych.

Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

mgr Maciej Marek, diagnosta laboratoryjny IIº specjalizacji laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznejczynniki-300x199
tel: 62 76 79 412

Do zadań Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew należy:

 

 • wykrywanie i eliminowanie spośród krwiodawców osób, których krew lub osocze może przenosić znaczniki wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV), typu C (HCV), wirusa nabytego upośledzenia odporności HIV – 1, HIV – 2,
 • wykrywanie w surowicy przeciwciał wskazujących na zakażenie kiłą,
 • sporządzanie raportu dziennego z wynikami wszystkich badań,
 • sporządzanie raportu dziennego z wynikami badań dla Pracowni Preparatyki RCKiK w Kaliszu i OT,
 • sporządzanie protokołu dochodzeniowego – look back,
 • wykrywanie obecności RNA – HCV, RNA – HIV, DNA – HBV w pulach osocza,
 • wykrywanie RNA HCV, RNA – HIV, DNA – HBV w próbkach dawców immunizowanych,
 • laboratoryjna kontrola jakości badań oraz kontrola wykonywanych procedur obejmująca:
  • walidację i walidacje powtórne: metody, kwalifikacja odczynników oraz zmian w systemie komputerowym, kwalifikację aparatury,
  • bieżącą kontrolę technik laboratoryjnych: badanie surowic kontrolnych N i P,
  • walidację powtórną metod poprzez uczestnictwo w sprawdzianach standaryzacji organizowanych przez IHiT w Warszawie, do których należy przystąpić raz w roku,
  • bieżącą kontrolę aparatury, odczynników i sprzętu: sprawdzenie i dokumentowanie dat ważności i nr serii odczynników, testów, materiałów kontrolnych,
  • prowadzenie dokumentacji przeglądów serwisowych, napraw aparatury i sprzętu,
  • przechowywanie zbioru specyfikacji odczynników, atestów aparatury,
  • okresowa kontrola pracy personelu przeprowadzona przez Kierownika Działu.

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych

Kierownik mgr Ewa Buś – Poniatowska, diagnosta laboratoryjny, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

Do zadań Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych należy:

serologia

 • Identyfikacja nieregularnych przeciwciał,
 • diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych (NAIH),
 • dobieranie krwi dla chorych w przypadkach obecności auto- i / lub alloprzeciwciał oraz przy każdej zgłoszonej niezgodności w próbie zgodności,
 • wykonywanie prób zgodności przed przetoczeniem KKCz, KKCz przemywanego, KKCz filtrowanego,
 • wykonywanie serologicznej analizy powikłań poprzetoczeniowych,
 • badanie fenotypu Rh, antygenu K lub innych antygenów u osób już uodpornionych oraz u osób, u których zapobiega się alloimmunizacji (np. w NAIH),
 • określanie fenotypu Rh i antygenu K u stałych dawców (powyżej trzech oddań),
 • badanie fenotypu Rh i K oraz innych antygenów w celu przygotowania panelu krwinek wzorcowych oraz zabezpieczenia biorców z obecnymi w surowicy wieloswoistymi przeciwciałami,
 • identyfikacja słabych odmian,
 • badania konsultacyjne z pracowni serologicznych szpitali i Pracowni Grup Krwi Krwiodawców oraz w zakresie immunopatologii ciąży,
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań,
 • wykrywanie przeciwciał limfocytotoksycznych w surowicach wielokrotnych biorców krwi i jej składników,
 • badanie grup krwi układu AB0 i Rh (D) kobiet ciężarnych i noworodków,
 • badanie antygenów krwinek czerwonych kobiet ciężarnych oraz przyszłych ojców,
 • badanie na obecność przeciwciał nieregularnych naturalnych i odpornościowych,
 • identyfikacja przeciwciał,
 • miano przeciwciał odpornościowych,
 • diagnostyka konfliktu serologicznego w zakresie układu Rh oraz pozostałych antygenów K, k, Jk, Fy, S, M, N,
 • diagnostyka konfliktu serologicznego w układzie AB0,
 • realizacja i nadzór kontroli pracowni immunologii transfuzjologicznej,
 • dobieranie krwi do transfuzji wymiennej dla noworodków z ChHN i hyperbilirubinemii nieimmunologicznej,
 • dobieranie krwi do transfuzji uzupełniającej,
 • kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty – D,
 • dokumentowanie wykonywanych badań,
 • walidacja metod, technik, odczynników, materiałów zużywalnych – kwalifikacja aparatury.