Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Dział Zapewnienia Jakości

Dział Zapewnienia Jakości

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości – mgr Ewa Melka-Foltyńska diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

tel: 62 76 79 441

Zadania Działu Zapewnienia Jakości:

 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Regionalnym Centrum i TO,
 • egzekwuje od producentów specyfikacje sprzętu, materiałów i odczynników używanych w Regionalnym Centrum do produkcji składników krwi,
 • nadzoruje jakość składników krwi wytwarzanych w Regionalnym Centrum, wykonuje badania kontroli jakości składników krwi,
 • kontroluje dokumentację, zapisy jakości,
 • nadzoruje odbiór i kontrolę jakości zakupionej aparatury, sprzętu medycznego oraz odczynników,
 • nadzoruje walidację i kontrolę odczynników, metod, technik, materiałów zużywalnych, kwalifikację aparatury i urządzeń,
 • sprawuje kontrolę warunków przechowywania zapasów magazynowych,
 • zbiera informacje o zaistniałych niezgodnościach,
 • nadzoruje szkolenia personelu,
 • kwalifikuje i zwalnia do użytku składniki krwi,
 • nadzoruje i realizuje audity wewnętrzne i zewnętrzne, inspekcje,
 • analizuje ryzyko wyrobów i procesu,
 • nadzoruje i wykonuje wyjaśnienia zaistniałych niezgodności,
 • monitoruje pobieranie krwi i jej składników,
 • monitoruje preparatykę składników krwi,
 • bierze udział w projektowaniu pomieszczeń z uwzględnieniem ekip wyjazdowych,
 • nadzoruje reklamacje składników krwi.

Pracownia Kontroli Jakości

tel: 62 76 79 418

Do zadań Pracowni Kontroli Jakości należy:

 • pobieranie próbek do badań kontroli jakości składników krwi,
 • wykonywanie badań z zakresu kontroli jakości składników krwi (dotyczy: LowHb, aktywności czynnika VIII, pH),
 • ocenia jakość krwi i jej składników,
 • nadzorowanie i kwalifikowanie krew i jej składniki do użycia,
 • nadzorowanie i wykonywanie procesu przekazania do zniszczenia składników krwi (wycofanie i kasacja),
 • prowadzenie procedury śledzenia wstecz „look back”,
 • nadzorowanie stanowiska bakteriologicznego,
 • kontrolowanie bieżącej pracy,
 • sprawdzanie kalibracji pipet,
 • wykonywanie kwalifikacji aparatury, urządzeń, systemu, kwalifikację odczynników, SJU, walidacji metod i procesów – w zakresie obszaru działania w/w.

Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa

lek med. Mirosław Mielczarek – specjalista w zakresie transfuzjologii klinicznej

tel. 62 767 94 42

Do zadań Konsultanta ds. Krwiolecznictwa należy:

 • opracowywanie planu oraz metod sprawowania nadzoru specjalistycznego w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa na terenie działania Regionalnego Centrum oraz kontrola działalności podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych (Terenowych Oddziałów, banków krwi i pracowni immunologii transfuzjologicznych),
 • organizowanie szkoleń w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • udzielanie konsultacji w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • prowadzenie sprawozdawczości z działalności statutowej Regionalnego Centrum według obowiązujących przepisów,
 • organizowanie ekip wyjazdowych do pobierania krwi od dawców honorowych i opracowywanie harmonogramu wyjazdów,
 • ewidencjonowanie i analizowanie powikłań po leczeniu składnikami krwi,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników podmiotów leczniczych i Regionalnego Centrum (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne),
 • sprawozdawczość z działalności Regionalnego Centrum wszystkich jednostek organizacyjnych.

 

Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością

mgr Ewa Melka-Foltyńska – diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

tel: 62 76 79 441

Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy:

 1. Inicjowanie, planowanie, projektowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością.
 2. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem SZJ:
  • Nadzór nad audytami wewnętrznymi,
  • Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegającymi,
  • Rozpatrywanie zgłaszanych problemów jakościowych.
 3. Nadzór nad dokumentacją SZJ zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 4. Przygotowywanie okresowych sprawozdań z funkcjonowania SZJ, w ramach przeglądu systemu wykonywanych przez kierownictwo.
 5. Branie czynnego udziału w przeglądach systemu.
 6. Inicjowanie działań poprawiających sprawność i skuteczność funkcjonowania systemu.
 7. Organizowanie szkoleń w zakresie SZJ we współpracy z Sekcją Służb Pracowniczych.
 8. Inicjowanie stałego doskonalenia funkcjonowania SZJ.
 9. Podejmowanie działań w zakresie audytów wewnętrznych, w tym:
  • Sporządzanie planu audytów wewnętrznych na rok bieżący,
  • Powoływania zespołu audytorów,
  • Ustalenie zakresu audytu wewnętrznego,
  • Podejmowanie decyzjo o skuteczności przeprowadzonych działań poaudytowych,
  • Podejmowanie decyzji o audytach pozaplanowych,
  • Nadzorowanie realizacji audytów przez audytorów wewnętrznych.
 10. Ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych prowadzonych w ramach SZJ.
 11. Podejmowanie decyzji związanych z opracowaniem, opiniowaniem, emisją, wycofaniem dokumentów SZJ oraz ich udostępnianiem na zewnątrz.
 12. Wnioskowanie i działania doskonalące efektywność funkcjonowania SZJ.
 13. Nadzorowanie przez powołanego zarządzaniem wewnętrznym zespołu ds.. SZJ w zakresie:
  • Analizy zagrożeń,
  • Identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych.

Osoba Wykwalifikowana

Osocze do frakcjonowania powinno być zwolnione zgodnie z systemem i procedurami zapewniającymi jakość osocza świeżo mrożonego. Zwolnienia serii (donacji) do użytku dokonuje:

 • Osoba wykwalifikowana – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego, aktualnie obowiązującym rozporządzeniem GMP i zawartym w nim aneksie 14 oraz dyrektywą 2002/83/EC.
 • Osoba wykwalifikowana przed zwolnieniem serii (donacji) upewnia się, że seria została wytworzona i zbadana zgodnie z zezwoleniem na wytwarzanie, zasadami i wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej obowiązującymi na terenie Polski i UE, oraz sprawdza, czy zostały spełnione wymagania właściwych aktualnych monografii Farmakopei Europejskiej i wytycznych wynikających z umowy kontraktowej oraz warunków przechowywania do czasu wysłania do frakcjonatora.

Do zadań Osoby Wykwalifikowanej należy sprawdzenie czy:

 • seria i proces jej otrzymywania spełniają wymagania zawarte w zezwoleniu na wytwarzanie,
 • proces otrzymywania został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania dla produktów leczniczych,
 • ważne procesy otrzymywania i procedury badania zostały zwalidowane, przeanalizowane zostały rzeczywiste warunki otrzymywania i zarejestrowane dane procesu otrzymywania,
 • wszystkie odchylenia lub planowane zmiany w procesie otrzymywania lub kontroli jakości zostały zatwierdzone przez osoby odpowiedzialne, wyznaczone w ramach zdefiniowanego systemu, zezwolenia na wytwarzanie zostały zgłoszone właściwym organom i zatwierdzone przez te organy,
 • zostały wykonane wszystkie niezbędne czynności kontrolne i badania, w tym wszystkie dodatkowe pobrania prób, inspekcje, badania lub czynności kontrolne zainicjowane ze względu na zaobserwowane odchylenia lub planowane zmiany,
 • niezbędna dokumentacja dotycząca otrzymywania i kontroli jakości została skompletowana i zatwierdzona przez upoważnionych do tego pracowników,
 • zostały przeprowadzone wszystkie audyty przewidziane przez System Zapewnienia Jakości,
 • zostały wzięte pod uwagę wszystkie czynniki, o których powzięła wiadomość osoba wykwalifikowana, a które mogą mieć wpływ na jakość serii,
 • osoba wykwalifikowana może wykonywać dodatkowe zadania, zgodnie z prawem narodowym albo procedurami administracyjnymi,
 • zostały spełnione wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej nr 0853E, 20509E, 20704E, 30203E i wytycznych wynikających z umowy z frakcjonatorem,
 • zostały wzięte pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na jakość składnika krwi (np. OOS, odchylenia w trakcie przechowywania w mroźni, pakowania wysyłki, itp.).

Osoba wykwalifikowana codziennie analizuje dokumentację sprawdzającą wymagania w celu ich zgodności z zasadami GMP aby zwolnić składniki krwi do użytku (do frakcjonowania).

 

Osoba Odpowiedzialna

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/WE art. 9 i „Ustawą o publicznej służbie krwi” art. 14A, osoba odpowiedzialna odpowiada za zapewnienie, że każdą jednostkę krwi lub składnika krwi pobrano i zbadano niezależnie od ich planowanego przeznaczenia oraz przetworzono, przechowano i przekazano jako przeznaczoną do transfuzji zgodnie z prawem obowiązującym w państwie członkowskim.

Do zadań Osoby Odpowiedzialnej należy:

 • zapewnienie przestrzegania wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, preparatyki, badania, przechowywania oraz wydawania i transportu,
 • zapewnienie, aby personel zajmujący się pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem krwi i jej składników, posiadał odpowiednie kwalifikacje i odbywał właściwe, regularne szkolenia,
 • zapewnienie zgodności systemu zapewnienia jakości obowiązującego w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, dokumentacji oraz identyfikowalności dawcy krwi z wymaganiami określonymi w ustawie,
 • niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin informowanie Instytutu o każdym przypadku zaistnienia poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji,
 • niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, powiadamianie Instytutu, o każdej istotnej zmianie.