Statut

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

 

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260)
  prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy „RCKiK w Kaliszu”

 

Rozdział 2
Siedziba i obszar działania
§ 2

 

 1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Kalisz.
 2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest: powiat jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski,
  ostrzeszowski, pleszewski, słupecki i turecki oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz i Konin, z tym że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.
 3. Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).

 

Rozdział 3
Cel i zadania
§ 3

 

Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom
leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

 

§ 4

 

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

 1. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
 2. współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
 4. realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
 5. zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 6. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5

 

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

 1. innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
  o publicznej służbie krwi;
 2. innymi podmiotami leczniczymi;
 3. instytutami badawczymi;
 4. stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
 5. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
 6. fundacjami.

 

Rozdział 4
Organy i struktura organizacyjna
§ 6

 

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera
  z nim umowę cywilnoprawną.
 3. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Organizacyjnych.
 4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjno-Organizacyjnych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

 

Przejdź do treści