Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Statut

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

                                                                                                                                             STATUT
                                                           REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
                                                                                                                         – TEKST JEDNOLITY –

sporządzony na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 05.07.2012 r., poz. 52), Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 07.01.2014 r., poz. 6), Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.03.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 16.03.2017 r., poz. 23), Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 11.09.2018 r., poz. 72) oraz Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 12.03.2021 r., poz. 21).

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
 
 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260)
  prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy „RCKiK w Kaliszu”

 

Rozdział 2
Siedziba i obszar działania
§ 2

 

 1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Kalisz.
 2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest: powiat jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski,
  ostrzeszowski, pleszewski, słupecki i turecki oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz i Konin, z tym że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.
 3. Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).

 

Rozdział 3
Cel i zadania
§ 3

 

Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom
leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

 

§ 4

 

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

 1. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
 2. współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
 4. realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
 5. zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 6. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5

 

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

 1. innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
 2. innymi podmiotami leczniczymi;
 3. instytutami badawczymi;
 4. stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
 5. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
 6. fundacjami.

 

Rozdział 4
Organy i struktura organizacyjna
§ 6

 

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 3. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.
 4. W razie nieobecności Dyrektora Centrum zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7

 1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowy Oddział w Koninie;
2) Terenowy Oddział w Krotoszynie;
3) Terenowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim;
4) Terenowy Oddział w Ostrzeszowie;
5) Dział Dawców i Pobierania;
5a) Dział Farmacji Szpitalnej;
6) Dział Laboratoryjny;
7) Dział Preparatyki i Ekspedycji;
8) Dział Zapewnienia Jakości;
9) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
10) Sekcja do Spraw Promowania Honorowego Krwiodawstwa;
11) Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu;
12) Sekcja Rachunkowo-Budżetowa;
13) Sekcja Służb Pracowniczych;

13a) Sekcja do Spraw Administrowania Systemami Informatycznymi;

14) uchylony
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
16) uchylony;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa;
21) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością.

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 8

 1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
 3. Regionalne Centrum prowadzi wydzieloną działalność w zakresie:

1) usług świadczonych przez laboratoria Regionalnego Centrum;
2) wynajmu lub dzierżawy nieruchomości;
3) magazynowania i przechowywania;
4) usług transportowych wyspecjalizowanymi pojazdami.

 1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
 4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
 5. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.
Przejdź do treści