Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Komunikaty i zarządzenia

Komunikat ws. wydawania dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo Krwiodawcy!

Obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej oraz ostatnie zalecenia pokontrolne, zmusiły nas do zaprzestania dalszego wysyłania pocztą do Krwiodawców wyników badań laboratoryjnych...

Szanowni Państwo Krwiodawcy!

Obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej oraz ostatnie zalecenia pokontrolne, zmusiły nas do zaprzestania dalszego wysyłania pocztą do Krwiodawców wyników badań laboratoryjnych, legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi”, „Karty identyfikacyjnej grupy krwi” i innej indywidualnej dokumentacji medycznej.

Jak dotychczas, nadal będziemy wysyłać Państwu listem poleconym ze zwrotką, wezwanie do odbioru nieprawidłowych (odbiegających od normy) wyników badań krwi, prosząc o osobiste przybycie do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Pozostałą dokumentację medyczną, tj. wyniki badań nie odbiegające od obowiązujących zakresów norm, będą mogli Państwo odbierać osobiście w Regionalnym Centrum w Kaliszu lub w Terenowych Oddziałach, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej woli.

Zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do pozostałej dokumentacji, którą dotychczas wysyłaliśmy pocztą, tj.: legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” i „Karty identyfikacyjnej grupy krwi”.

Jak dotychczas, nadal będziemy wysyłać Państwu pocztą zaświadczenia o ilości oddanej krwi, o które Państwo prosicie telefonicznie bądź mailowo.

Informując o powyższym, liczymy na wyrozumiałość z Państwa strony. Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają nasi pracownicy pod nr telefonów:       62-7679-416,   62-7679-417,   62-7679-415

oraz e-mailowo poprzez adres:  sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

Czytaj dalej

Komunikat NCK dla osób szczególnie uprawnionych

Od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresi...

Od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.

Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna

Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)

Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.

6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

Czytaj dalej

Przejdź do treści