Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2021 Dyrektora RCKiK w Kaliszu

 Regulamin Organizacyjny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Kaliszu

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. poz. 654, ze zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy „RCKiK w Kaliszu”.

Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Kalisz. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest: powiat: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki i turecki oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz i Konin, z tym, że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.

Regionalne Centrum wpisane zostało do:

 1. Krajowego Rejestru sądowego pod nr 0000017445
 2. Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Nr Księgi Rejestrowej 000000018673.

Regionalne Centrum działa na podstawie Statutu nadanego Zarządzeniem Ministra z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 05.07.2012 r., poz. 52), Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 07.01.2014 r., poz. 6), Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.03.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 16.03.2017 r., poz. 23), Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 11.09.2018 r., poz. 72) oraz Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.03.2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz.Urz.MZ z dnia 12.03.2021 r.), a także na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU

Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników, preparatyki oraz wydawania krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

Do zadań Regionalnego Centrum należy w szczególności:

 1. Kwalifikowanie kandydatów na dawców krwi i dawców do oddania krwi;
 2. Prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum;
 3. Pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 4. Gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi;
 5. Propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi, we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i innymi jednostkami organizacji pozarządowych;
 6. Zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne;
 7. Zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
 8. Udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;
 9. Prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 10. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 11. Organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 12. Dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
 13. Współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 14. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
 15. Realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
 16. Zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez regionalne centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 17. Uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
 18. Przechowywanie krwi, jej składników oraz produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych.
 19. Wydawanie krwi, jej składników oraz produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych.
 20. Wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
 21. Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu i obowiązujących przepisów.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU

Regionalnym Centrum zarządza Dyrektor powołany przez Ministra Zdrowia, przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu tworzą:

 1. Jednostki Organizacyjne (Terenowe Oddziały) w: Ostrowie Wlkp., Krotoszynie, Ostrzeszowie, Koninie.
 2. Komórki Organizacyjne:
 • Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych.
 • Sekretariat
 • Dział Dawców i Pobierania;
  • Rejestracja Krwiodawców,
  • Gabinet Lekarski,
  • Pracownia Pobierania Krwi,
  • Sekcja ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa.
 • Dział Preparatyki i Ekspedycji;
  • Pracownia Preparatyki,
  • Pracownia Ekspedycji.
 • Dział Laboratoryjny;
  • Pracownia Chemiczna Analiz Lekarskich,
  • Pracownia Grup Krwi Krwiodawców,
  • Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew,
  • Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych.

2.6.      Dział Farmacji Szpitalnej.

2.7       Dział Zapewnienia Jakości;

2.7.1.   Pracownia Kontroli Jakości.

2.8.    Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta ds. Krwiolecznictwa.

2.9.    Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

2.10.   Osoby Wykwalifikowane.

2.11.    Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych.

2.12.    Główny Księgowy;

2.12.1. Sekcja Rachunkowo – Budżetowa.

2.13.    Sekcja Służb Pracowniczych.

2.14.    Sekcja Administracyjno-Gospodarcza.

2.15.    Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu.

2.16.    Sekcja do Spraw Administrowania Systemami Informatycznymi.

2.17.    Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych

2.18.    Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2.19.    Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych.

Schemat organizacyjny Regionalnego Centrum stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

          IV RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Regionalne Centrum prowadzi działalność obejmującą:

 1. Kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców krwi i osocza
 2. Rejestracja potencjalnych dawców szpiku.
 3. Wykonywanie analitycznych badań lekarskich.
 4. Pobieranie krwi i zabiegi aferezy, w tym plazmafereza lecznicza.
 5. Preparatyka krwi i jej składników.
 6. Immunologia transfuzjologiczna krwinek czerwonych.
 7. Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew.
 8. Przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych.
 9. Specjalistyczny nadzór nad procesem leczenia krwią i jej składnikami przez podmioty lecznicze w obszarze działania.
 10. Pobieranie składników krwi przeznaczonych do frakcjonowania.V. MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9.
 12. Terenowy Oddział w Koninie, ul. Wyszyńskiego 1.
 13. Terenowy Oddział w Ostrowie Wlkp. ul. Limanowskiego 20-22.
 14. Terenowy Oddział w Krotoszynie, ul. Mahle 4.
 15. Terenowy Oddział w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17.

 

         VI PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Krew i jej składniki pobierana jest:
  • W systemie stacjonarnym w siedzibie Regionalnego Centrum oraz w Terenowych Oddziałach;
   • W Regionalnym Centrum krew i jej składniki pobierana jest w od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1400,
   • W Terenowych Oddziałach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300 (Ostrzeszów do 1230, z wyłączeniem niektórych czwartków).
  • W czasie ,,ekip” wyjazdowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem również dni wolne od pracy, niedziele i święta.
 2. Zabiegi lecznicze, autotransfuzje, plazmafereza lecznicza wykonywane są w siedzibie Regionalnego Centrum lub przy łóżku chorego, zgodnie ze zleceniem lekarza.
 1.   Konsultacyjne badania serologiczne prowadzone są w siedzibie RCKiK przez 24h.
 2.   Wydawanie krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych odbywa się na pisemne zapotrzebowanie podmiotów leczniczych przez 24 h na dobę.

 VII. SPOSÓB ZARZĄDZANIA REGIONALNYM CENTRUM

 1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
  • Do podstawowych obowiązków Dyrektora Regionalnego Centrum należy:
   • Zapewnienie pełnej realizacji zadań Regionalnego Centrum wynikających z postanowień Statutu,
   • Opracowywanie i nadzór nad realizacją planów pobrań krwi i otrzymywania składników krwi,
   • Nadzór nad przestrzeganiem zasad prawidłowości, legalności, celowości i gospodarności podejmowanych zadań,
   • Gospodarowanie środkami pieniężnymi Regionalnego Centrum,
   • Sporządzenie planów finansowych Regionalnego Centrum,
   • Nadzór i kontrola zarządcza działalności wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych,
   • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją zarządzania Regionalnym Centrum,
   • Organizowanie pracy w zakresie administracyjnym i technicznym oraz kierowanie całością spraw gospodarczych Regionalnego Centrum,
   • Wprowadzanie zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum,
   • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z polityką kadrowo-płacową i szkoleniową,
   • Ustalenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla bezpośrednio podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy,
   • Bieżąca analiza i kontrola wykonania przez podległe jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne zadań planowych, wydawanych aktów normatywnych i własnych poleceń,
   • Zabezpieczenie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony danych osobowych,
   • Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości Dyrektora Regionalnego Centrum lub przekazywanie ich właściwym jednostkom i komórkom.
   • Nadzór nad przyjmowaniem i prowadzeniem korespondencji, obsługa kancelaryjną oraz archiwum Regionalnego Centrum.

1.2. Odpowiedzialność Dyrektora Regionalnego Centrum:

Dyrektor ponosi osobistą odpowiedzialność za poziom merytoryczny i efekty ekonomiczne Regionalnego Centrum.

W szczególności Dyrektor odpowiada za:

1.2.1. Przestrzeganie ogólnie obowiązujących aktów prawnych oraz przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych i instrukcji,

1.2.2. Prawidłową realizację zadań gospodarczych wynikających z przyjętych planów zapewniającą wysoką efektywność działania,

1.2.3. Należytą ochronę i wykorzystanie składników majątkowych Regionalnego Centrum,

1.2.4. Pełne, terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez jednostki i komórki organizacyjne obowiązującej   sprawozdawczości oraz materiałów informacyjnych,

1.2.5. Zapewnienie należytego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,

1.2.6. Zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony danych osobowych.

1.3. Uprawnienia Dyrektora Centrum:

1.3.1. Reprezentowanie Regionalnego Centrum na zewnątrz,

1.3.2. Podejmowanie, na podstawie obowiązujących aktów prawnych i przepisów niezbędnych decyzji dla prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Centrum – wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń,

1.3.3. Ustanawianie i odwoływanie zastępcy oraz pełnomocników,

1.3.4. Przekazywanie określonej części swoich uprawnień podległym pracownikom,

1.3.5. Składanie w imieniu Regionalnego Centrum oświadczeń w granicach posiadanych uprawnień wynikających ze statutu.

1.4. Udzielanie pełnomocnictw i zasady organizacyjne:

1.4.1. Pełnomocnictw udziela Dyrektor Regionalnego Centrum na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i Statucie,

1.4.2. Dyrektor udziela następujących pełnomocnictw;

 1.  a) szczególne – udzielane do wykonania poszczególnych czynności prawnych,
 2.  b) procesowe – udzielane do występowania w imieniu Centrum przed sądami i innymi organami orzekającymi,

1.4.3. Tryb postępowania przy powierzaniu stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną,

 1.   a) Stanowisko pracy związane z odpowiedzialnością materialną można powierzyć pracownikowi;

– którego kwalifikacje i cechy osobiste dają rękojmie należytego spełnienia powierzonych obowiązków służbowych i prawidłowego wywiązywania się z nałożonych zadań,

– nie karanemu (nie skazanemu) za przestępstwa z chęci zysku, za brak nadzoru i kontroli.

 1.   b) Przed podjęciem pracy związanej z odpowiedzialnością materialną pracownik powinien;

– odbyć wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia,

– podpisać ustalony zakres czynności oraz oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,

– dokonać przyjęcia stanowiska pracy w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację.

1.4.4. Zasady wydawania wewnętrznych aktów normatywnych:

W Regionalnym Centrum wydawane są przez Dyrektora następujące akty normatywne:

 1. a) Zarządzenia Dyrektora,
 2. b) Polecenia służbowe – regulujące doraźne jednorazowe, operatywne lub okresowe zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych,
 1. c) Pisma – podające określone fakty i informacje do wiadomości określonych adresatów. Mogą to być komunikaty, zawiadomienia, wyjaśnienia przepisów w innych aktach normatywnych itp.
 1. d) Instrukcje, wytyczne, regulaminy – które są przepisami ustalającymi w sposób trwały szczegółowe zasady i tryb postępowania oraz technikę pracy,

1.4.5. Projekty aktów normatywnych opracowują jednostki i komórki organizacyjne w zakresie zagadnień związanych ze sferą ich działania i wg kompetencji określonych zakresem czynności, przy pomocy Radcy Prawnego,

1.4.6. Akty normatywne opracowywane są z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa na podstawie:

 1. a) obowiązujących aktów normatywnych, zaleceń uprawnionych organów,
 2. b) inicjatywy Dyrektora, zainteresowanych jednostek i komórek organizacyjnych.

2. Zasady zarządznia

2.1.Znajomość zasad organizacji dotyczy wszystkich pracowników,

2.2. Kierownik może być uprawniony do kontrolowania pracy i pracowników w zakresie

swej kompetencji rzeczowej, jak również do udzielania tym komórkom

skoordynowanych z poleceniami ich bezpośrednich przełożonych – wskazówek i

wytycznych odnośnie kierunków i metod pracy,

2.3. Każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu zwierzchnikowi, od którego

otrzymuje polecenie służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadań,

2.4. Komórki organizacyjne obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania, koordynacji

pracy, wymiany poglądów i opinii,

2.5. Przy załatwianiu spraw wchodzących w zakres działania kilku komórek organizacyjnych

obowiązuje zasada, że wiodąca jest ta komórka, której zakres działania obejmuje główne

zagadnienia lub większość zagadnień występujących w przedmiotowej sprawie,

2.6. Spory kompetencyjne rozstrzyga wspólny przełożony,

2.7. Komórki organizacyjne współpracujące, zobowiązane są do udzielania pomocy i

informacji komórce organizacyjnej wiodącej oraz mają prawo żądania rozpatrzenia

przez nią przedstawionych opinii oraz zajęcie stanowiska wobec opracowanego

zagadnienia.

 1. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia każdego pracownika;

 3.1. Do ogólnych obowiązków pracownika należy:

3.1.1. Znajomość zakresu działania macierzystej komórki organizacyjnej oraz wszystkich

aktów normatywnych, na których działalność ta jest oparta;

3.1.2. Znajomość wykonywanej pracy oraz dokładne i sumienne wykonywanie

powierzonych obowiązków w sposób zabezpieczający terminowe i rzetelne jej wykonanie,

 • Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy i Regulaminu Pracy Regionalnego Centrum,
 • Wykonywanie poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego, bądź przełożonego wyższego szczebla, niezależnie od wykonywania zadań na stałe określonych w zakresie obowiązków,
 • Informowanie przełożonego o przebiegu i wynikach realizacji zadań oraz napotykanych trudnościach,
 • Przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych i ochronie danych osobowych,
 • Troska i dbałość o mienie Regionalnego Centrum,
 • Dbałość o estetykę miejsca pracy, zachowanie kulturalnego i koleżeńskiego stosunku współpracowników, krwiodawców i interesantów,
 • Wykonywanie wszelkich innych zadań na stałe lub doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub przełożonych wyższego szczebla,
 • Ochrona mienia Regionalnego Centrum przed kradzieżą oraz ujawnienie faktów jego marnotrawstwa i dewastacji.
 • Każdy pracownik Centrum ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za:

3.2.1.   Nieterminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych mu zadań i obowiązków,

 • Nieprzestrzeganie zarządzeń i poleceń przełożonych oraz przepisów BHP i przeciwpożarowych i ochronie danych osobowych,
 • Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu Pracy.
 • Odpowiedzialność materialna za:
  • Powierzone mienie, materiały i narzędzia pracy,
  • Używanie narzędzi i sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem,
  • Rozmyślne niszczenie mienia Regionalnego Centrum,
  • Pracę o złej jakości.
 • Odpowiedzialność karna za:
  • Niezachowanie tajemnicy służbowej i państwowej,
  • Przywłaszczenie mienia zakładowego i pracowniczego,
  • Spowodowanie lub zagrożenie wypadkiem przy pracy lub pożarem.
 • Pracownikowi przysługują następujące uprawnienia:

3.5.1. Domaganie się od bezpośredniego przełożonego jednorazowego określenia zadań, zapewnienie niezbędnych środków i informacji potrzebnych do należytego ich wykonania,

3.5.2. Uzyskiwanie świadczeń i uprawnień osobistych wynikających z ustawodawstwa pracy i Regulaminu Pracy,

3.5.3. Odwoływanie się do sądu w sprawie rozstrzygnięcia sporów ze stosunku pracy.

 

VIII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  

 

 1. Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych

  1.1. Do zadań Zastępcy do Spraw Medycznych:

 • Organizowanie pracy w zakresie działów medycznych oraz kierowanie całością spraw medycznych Regionalnego Centrum,
 • Systematyczne referowanie Dyrektorowi Regionalnego Centrum bieżących spraw z zakresu swego działania oraz obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia Dyrektora o dostrzeżonych brakach i niedociągnięciach,
 • Koordynacja działań Działu Dawców i Pobierania, Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz O.T. w zakresie właściwej gospodarki krwią i jej składnikami oraz Sekcji ds. Promowania HDK,
 • Koordynacja pracy Działu Laboratoryjnego, z Działem Preparatyki i Ekspedycji oraz Działem Zapewnienia Jakości w zakresie zwalniania składników krwi do użytku klinicznego,
 • Koordynacja działań związanych z wysyłką osocza do frakcjonatorów (dotyczy także osocza immunizowanego),
 • Bieżący nadzór nad przestrzeganiem procedur obowiązujących w koordynowanych działach,
 • Koordynowanie szkolenia personelu zatrudnionego w merytorycznych jednostkach organizacyjnych,
 • Zgłaszanie Dyrektorowi Centrum stwierdzonych nieprawidłowości, potrzeb zmian organizacyjnych, problemów kadrowych itp. dotyczących działów medycznych,
 • Zgłaszanie wniosków mających na celu poprawę organizacji pracy i współdziałanie działów medycznych,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Regionalnego Centrum związanych merytorycznie z zakresem posiadanych obowiązków i uprawnień oraz wynikających z odrębnych przepisów i zarządzeń,
 • Zastępstwo Dyrektora podczas jego nieobecności,
 • Prowadzenie walidacji jako Pełnomocnik Dyrektora.

 

 1. Sekretariat RCKiK

 2.1. Do zadań pracownika Sekretariatu należy:

 • obsługa kancelaryjna Regionalnego Centrum, w tym:
 • codzienny odbiór korespondencji z Poczty przy ul. Zamkowej w Kaliszu,
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Regionalnym Centrum (w tym korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną) – zgodnie z instrukcją systemową IS4/PJ2-A „Nadzór nad dokumentacją zewnętrzną” procedurą PJ 2-A ,,Nadzór nad dokumentacją i zapisami SZJ” i instrukcją stanowiskową IS 2/PJ-2A ,,Instrukcja sporządzania i obiegu dokumentów księgowych”,
 • rozdzielanie przychodzącej korespondencji zgodnie z dekretacją Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora,
 • prowadzenie rejestrów:
 • Druków ścisłego zarachowania,
 • Zarządzeń Dyrektora Regionalnego Centrum,
 • Zewnętrznych aktów normatywnych,
 • Umów i aneksów do umów.
 • prowadzenie ewidencji powiadomień wysyłanych dawcom,
 • rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji,
 • bieżąca aktualizacja strony internetowej Regionalnego Centrum oraz Biuletynu Informacji Publicznej
 • przepisywanie pism redagowanych przez Dyrektora lub jego Zastępcę Dyrektora,
 • wzajemne zastępstwo pracowników administracji w czasie urlopów i innych nieobecności,
 • obsługa komputera,
 • udział w ekipach wyjazdowych,
 • wykonywanie innych zadań mających merytoryczny związek z podstawowym

zakresem obowiązków zleconych przez Dyrektora lub jego Zastępcę.

 1. Dział Dawców i Pobierania
 • Rejestracja Krwiodawców

 3.2.1. Do zadań Rejestracji Krwiodawców należy:

 • prowadzenie ewidencji dawców,
 • zakładanie kartotek dawcom pierwszorazowym i uaktualnianie kartotek dawcom wielokrotnym,
 • rejestrowanie aktualnych oddań krwi, osocza lub składników komórkowych,
 • wydawanie legitymacji honorowym dawcom krwi,
 • wydawanie zaświadczeń indywidualnych o ilości oddanej krwi do wniosków o odznaczenia wydawane przez PCK,
 • wydawanie zaświadczeń o ilości oddanej krwi na ekipach wyjazdowych dla Prezesów Klubów HDK,
 • rejestracja dawców na ekipach wyjazdowych,
 • udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących warunków formalnych jakie musi spełnić krwiodawca,
 • obsługa systemu KRDK.

 

3.2. Gabinet Lekarski

               3.2.1 Do zadań Gabinetu Lekarskiego należy:

 • kwalifikowanie dawców krwi lub kandydatów na dawcę krwi na podstawie wywiadu, skróconego badania przedmiotowego i wyników badań laboratoryjnych do oddania krwi, osocza, zabiegu aferezy lub innych zabiegów,
 • ustalanie rodzajów donacji w danym dniu w zależności od potrzeb RCKiK,
 • kwalifikowanie do szczepień dawców immunizowanych i nadzór nad szczepieniami,
 • działalność konsultacyjno-lecznicza obejmująca chorych na hemofilię,
 • wydawanie zwolnień godzinowych dla dawców, którzy zgłosili do RCKiK,
 • podpisywanie dla dawców zwolnień z pracy i od obowiązków służbowych w związku z oddaniem krwi,
 • potwierdzanie zaświadczeń o ilości oddanej krwi przez dawców,
 • współpraca z Prezesami Klubów HDK,
 • prowadzenie dokumentacji komputerowej,
 • kwalifikacja aparatury – walidacja procesu, metod.

 

 3.3. Pracownia Pobierania Krwi

  3.3.1. Do zadań Pracowni Pobierania Krwi należy:

 • opieka nad krwiodawcą w czasie i po oddaniu krwi, osocza, KKP,
 • pobieranie krwi pełnej,
 • pobieranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej,
 • pobieranie płytek metodą trombaferezy automatycznej,
 • wykonywanie zabiegów plazmaferezy leczniczej,
 • pobieranie krwi na badania wirusologiczne i serologiczne w celu sprawdzenia jakości składnika krwi,
 • przekazanie zdyskwalifikowanej krwi pełnej, osocza i KKP do Działu Zapewnienia Jakości w celu przygotowania do zniszczenia,
 • prowadzenie dokumentacji rozchodu krwi, osocza i KKP,
 • bieżąca kontrola wszelkich zapasów magazynowych – SJU,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej używanego sprzętu,
 • kwalifikacja urządzeń, SJU, walidacja metod, procesów.

 

3.4. Sekcja ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa

     3.4.1. Do zadań Sekcji Promowania Honorowego Krwiodawstwa należy:

 • Efektywne prowadzenie promocji honorowego krwiodawstwa w tym: stała współpraca z Rejonowymi Oddziałami PCK z terenu działania RCKiK w Kaliszu (Kalisz, Konin, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Kępno, Krotoszyn, Jarocin, Pleszew, Słupca, Turek) oraz z Klubami HDK działającymi poza strukturami PCK,
 • nawiązywanie stałej współpracy z prezydentami miast, starostami, burmistrzami i wójtami gmin z terenu działania RCKiK przy organizowaniu zbiorowego oddawania krwi,
 • współpraca z rektorami szkół wyższych, dyrektorami szkół, zakładami pracy na terenie działania RCKiK w celu pozyskania honorowych dawców krwi,
 • organizacja konkursów, imprez i wszelkiego rodzaju akcji mających na celu promowanie honorowego krwiodawstwa,
 • organizowanie obchodów Dni Honorowego Dawcy Krwi i Międzynarodowego Dnia Honorowego Krwiodawcy,
 • organizowanie nowych ekip wyjazdowych, nowych klubów HDK,
 • opracowywanie nowych form promocji honorowego krwiodawstwa,
 • prowadzenie rejestru wszystkich klubów HDK w rejonie,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Działu Dawców i Pobierania, Kierownikiem Pracowni Ekspedycji i Kierownikami OT
 • współpraca z mediami w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa,
 • składanie raz w miesiącu pisemnego sprawozdania z prowadzonej działalności Dyrektorowi RCKiK
 • współpraca z placówkami zaopatrywanymi przez RCKiK w składniki krwi.
 1. Dział Preparatyki i Ekspedycji

4.1. Pracownia Preparatyki

       4.1.1. Do zadań Pracowni Preparatyki należy:

4.1.2. otrzymywanie składników krwi:

 • Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym,
 • Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym pozbawiony kożuszka leukocytarno – płytkowego,
 • Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym,
 • Przemywanego Koncentratu Krwinek Czerwonych,
 • Przemywanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych,
 • Krwi pełnej rekonstytuowanej do transfuzji wymiennej,
 • Osocza świeżo mrożonego FFP z krwi pełnej,
 • Osocza świeżo mrożonego FFP z aferezy,
 • Krioprecypitatu,
 • Osocza o obniżonej zawartości krioprecypitatu,
 • Osocza immunizowanego,
 • Ubogoleukocytarnego Zlewanego Koncentratu Krwinek Płytkowych,
 • Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych otrzymanego metodą aferezy,
 • Rekonstytuowanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych,
 • Rekonstytuowanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych w płynie wzbogacającym,
 • Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych w płynie wzbogacającym,
 • Surowicy z krwi pełnej.

4.1.3. rozdział krwi na składniki – wirowanie, automatyczna separacja,

4.1.4. preparatyka krwi,

4.1.5. podział składników krwi na porcje do użytku pediatrycznego,

4.1.6. mrożenie osocza,

4.1.7. przechowywanie otrzymanych składników do chwili otrzymania pełnych wyników badań w kierunku zakażenia krętkiem bladym i chorobami wirusowymi – posiadających status „wstrzymano”,

4.1.8. zwalnianie składników krwi do użytku,

4.1.9. wycofanie zdyskwalifikowanych składników,

4.1.10. prowadzenie karencji osocza świeżo mrożonego,

4.1.11. wstępna kwalifikacja osocza przeznaczonego do dalszego frakcjonowania,

4.1.12. prowadzenie dokumentacji,

4.1.13. kwalifikacja aparatury, SJU,

4.1.14.walidacja metod, procesów.

4.2. Pracownia Ekspedycji

     4.2.1. Do zadań Pracowni Ekspedycji należy:

 • przyjmowanie i przechowywanie składników krwi i produktów krwiopochodnych z pełnym atestem jakościowym,
 • wydawanie składników krwi,
 • przyjmowanie nadwyżek i zwrotów składników z TO,
 • prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów składników krwi,
 • nadzór nad warunkami transportu krwi i jej składników,
 • prowadzenie książki zamówień telefonicznych,
 • przekazywanie meldunków o stanie magazynowym Regionalnego Centrum, prowadzenie odpowiedniej książki oraz udzielanie informacji na temat posiadanych a poszukiwanych składników krwi,
 • przyjmowanie i rozdzielanie wszelkich materiałów przesyłanych do Regionalnego Centrum w czasie dyżuru,
 • bieżąca kontrola zapasów magazynowych,
 • współpraca z placówkami służby zdrowia spoza rejonu działania Regionalnego Centrum,
 • poprzez monitoring temperatur, nadzorowanie pracy urządzeń chłodniczych zlokalizowanych na terenie wszystkich pracowni Regionalnego Centrum
 • komunikacja z klientem (reklamacje).
 1. Dział Laboratoryjny
 • Pracownia Chemiczna Analiz Lekarskich

5.1.1. Do zadań Pracowni Chemicznej Analiz Lekarskich należy:

 • pobieranie próbek krwi do badań,
 • przekazywanie próbek krwi do odpowiednich pracowni,
 • oznaczanie Hb przed każdą donacją,
 • oznaczenie hematokrytu i liczby krwinek płytkowych przed każdym zabiegiem trombaferezy automatycznej,
 • u krwiodawców oddających krew regularnie (lub u pierwszorazowych potrzebujących wyniki) 1 raz w roku wykonuje się badania morfologii obejmujące:

–    stężenie hemoglobiny,

 • hematokryt,
 • liczbę krwinek czerwonych,
 • liczbę krwinek płytkowych,
 • liczbę krwinek białych,
 • wzór odsetkowy krwinek białych.
 • u krwiodawców systematycznie oddających osocze w Regionalnym Centrum oraz TO Ostrów, Krotoszyn, Ostrzeszów i Konin – 1 raz na rok należy oznaczyć:

– stężenie białka całkowitego,

– stężenie albuminy.

 • kontrola jakości składników krwi,
 • wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości wykonywanych badań,
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań,
 • uczestnictwo w ekipach wyjazdowych,
 • kwalifikacja aparatów, odczynników, SJU,
 • walidacja procesów, metod, technik.

 

         5.2. Pracownia Grup Krwi Krwiodawców

           5.2.1. Do zadań Pracowni Grup Krwi Krwiodawców należy:

 • oznaczanie grup układu AB0 i Rh oraz antygenu K u krwiodawców z Regionalnego Centrum oraz z TO,
 • wykrywanie i identyfikacja przeciwciał nieregularnych „naturalnych” i odpornościowych u krwiodawców Regionalnego Centrum oraz z TO,
 • serologiczna kontrola przyboksowa grupy układu AB0 i Rh krwi pełnej, osocza oraz koncentratu krwinek płytkowych – KKP z separatora komórkowego,
 • kwalifikacja serologiczna KKP, osocza oraz krwi pobieranej w Regionalnym Centrum oraz TO,
 • trwała dokumentacja wyniku badania grup krwi,
 • kwalifikacja serologiczna osocza anty-Rh (D) służącego do wytwarzania immunoglobuliny anty– D,
 • uodparnianie krwiodawców krwinkami czerwonymi,
 • kwalifikacja aparatury – walidacja metod, technik, odczynników, materiałów zużywalnych.

 

         5.3. Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew

 5.3.1. Do zadań Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew należy:

 • wykrywanie i eliminowanie spośród krwiodawców osób, których krew lub osocze może przenosić znaczniki wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV), typu C (HCV), wirusa nabytego upośledzenia odporności HIV – 1, HIV – 2,
 • wykrywanie w surowicy przeciwciał wskazujących na zakażenie krętkiem bladym,
 • sporządzanie raportu dziennego z wynikami wszystkich badań,
 • sporządzanie raportu dziennego z wynikami badań dla Pracowni Preparatyki RCKiK w Kaliszu i OT,
 • sporządzanie protokołu dochodzeniowego – look back,
 • wykrywanie obecności RNA – HCV, RNA – HIV, DNA – HBV w pulach osocza,
 • wykrywanie RNA HCV, RNA – HIV, DNA – HBV w próbkach dawców immunizowanych,
 • laboratoryjna kontrola jakości badań oraz kontrola wykonywanych procedur obejmująca:
 • walidację i walidacje powtórne: metody, kwalifikacja odczynników oraz zmian w systemie komputerowym, kwalifikację aparatury,
 • bieżącą kontrolę technik laboratoryjnych: badanie surowic kontrolnych N i P,
 • walidację powtórną metod poprzez uczestnictwo w sprawdzianach standaryzacji organizowanych przez IHiT w Warszawie, do których należy przystąpić raz w roku,
 • bieżącą kontrolę aparatury, odczynników i sprzętu: sprawdzenie i dokumentowanie dat ważności i nr serii odczynników, testów, materiałów kontrolnych,
 • prowadzenie dokumentacji przeglądów serwisowych, napraw aparatury i sprzętu,
 • przechowywanie zbioru specyfikacji odczynników, atestów aparatury,
 • okresowa kontrola pracy personelu przeprowadzona przez Kierownika Działu,
 • branie udziału w kontrolach międzynarodowych.

 

      5.4. Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych

       5.4.1. Do zadań Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych należy:

 • identyfikacja nieregularnych przeciwciał,
 • diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych (NAIH),
 • dobieranie krwi dla chorych w przypadkach obecności auto- i / lub alloprzeciwciał oraz przy każdej zgłoszonej niezgodności w próbie zgodności,
 • wykonywanie prób zgodności przed przetoczeniem KKCz, KKCz przemywanego, KKCz filtrowanego,
 • wykonywanie serologicznej analizy powikłań poprzetoczeniowych,
 • badanie fenotypu Rh, antygenu K lub innych antygenów u osób już uodpornionych oraz u osób, u których zapobiega się alloimmunizacji (np. w NAIH),
 • określanie fenotypu Rh i antygenu K u stałych dawców (powyżej trzech oddań),
 • badanie fenotypu Rh i K oraz innych antygenów w celu przygotowania panelu krwinek wzorcowych oraz zabezpieczenia biorców z obecnymi w surowicy wieloswoistymi przeciwciałami,
 • identyfikacja słabych odmian,
 • badania konsultacyjne z pracowni serologicznych szpitali i Pracowni Grup Krwi Krwiodawców oraz w zakresie immunopatologii ciąży,
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań,
 • wykrywanie przeciwciał limfocytotoksycznych w surowicach wielokrotnych biorców krwi i jej składników,
 • badanie grup krwi układu AB0 i Rh (D) kobiet ciężarnych i noworodków,
 • badanie antygenów krwinek czerwonych kobiet ciężarnych oraz przyszłych ojców,
 • badanie na obecność przeciwciał nieregularnych naturalnych i odpornościowych,
 • identyfikacja przeciwciał,
 • miano przeciwciał odpornościowych,
 • diagnostyka konfliktu serologicznego w zakresie układu Rh oraz pozostałych antygenów K, k, Jk, Fy, S, M, N,
 • diagnostyka konfliktu serologicznego w układzie AB0,
 • realizacja i nadzór kontroli pracowni immunologii transfuzjologicznej,
 • dobieranie krwi do transfuzji wymiennej dla noworodków z ChHN i hyperbilirubinemii nieimmunologicznej,
 • dobieranie krwi do transfuzji uzupełniającej,
 • kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty – D,
 • dokumentowanie wykonywanych badań,
 • walidacja metod, technik, odczynników, materiałów zużywalnych – kwalifikacja aparatury.

 

 1. Dział Farmacji Szpitalnej

 

     6.1. Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej należy świadczenie usług

             farmaceutycznych, polegających w szczególności na:

 • przyjmowaniu, przechowywaniu oraz wydawaniu produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych,
 • udzielaniu informacji o produktach leczniczych, w tym produktach krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratach czynników krzepnięcia, desmopresyny oraz wyrobach medycznych bezpośrednio z nimi związanych,
 • organizowaniu zaopatrzenia oddziałów terenowych publicznej służby krwi w produkty lecznicze, w tym produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i wyroby medyczne bezpośrednio z nimi związane, w tym w porozumieniu z NCK,
 • wydawanie podmiotom leczniczym, na zlecenie NCK, oraz pacjentom indywidualnym produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę (Dz. U. poz. 1951),
 • udziale w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • udziale w racjonalizacji farmakoterapii,
 • współuczestniczeniu w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, w tym produktami krwiopochodnymi, rekombinowanymi koncentratami czynników krzepnięcia i desmopresyną oraz wyrobami medycznymi bezpośrednio z nimi związanymi, w tym prowadzeniu dokumentacji,
 • ustalaniu procedur wydawania produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny oraz wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych do jednostek terenowych publicznej służby krwi, działów RCKIK a także podmiotów leczniczych oraz pacjentów indywidualnych,
 • prowadzeniu sprawozdawczości w zakresie przewidzianym dla NCK,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, w tym produktami krwiopochodnymi, rekombinowanymi koncentratami czynników krzepnięcia i desmopresyną oraz wyrobami medycznymi bezpośrednio z nimi związanymi przez przekazywanie na polecenie NCK, takich produktów pomiędzy działami farmacji szpitalnej RCKiK oraz do aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej podmiotów leczniczych, w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia potrzeb leczniczych,
 • zaopatrywaniu podmiotów leczniczych wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w trybie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).

            

 1. Dział Zapewnienia Jakości

 

    7.1. Zadania Działu Zapewnienia Jakości:

 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Regionalnym Centrum i TO,
 • egzekwuje od producentów specyfikacje sprzętu, materiałów i odczynników używanych w Regionalnym Centrum do produkcji składników krwi,
 • nadzoruje jakość składników krwi otrzymywanych w Regionalnym Centrum, wykonuje badania kontroli jakości składników krwi,
 • kontroluje dokumentację, zapisy jakości,
 • nadzoruje odbiór i kontrolę jakości zakupionej aparatury, sprzętu medycznego oraz odczynników,
 • nadzoruje walidację i kontrolę odczynników, metod, technik, materiałów zużywalnych, kwalifikację aparatury i urządzeń,
 • sprawuje kontrolę warunków przechowywania zapasów magazynowych,
 • zbiera informacje o zaistniałych niepożądanych zdarzeniach,
 • nadzoruje szkolenia personelu,
 • zwalnianie do użytku składniki krwi,
 • nadzoruje i realizuje audyty wewnętrzne i zewnętrzne, inspekcje,
 • analizuje ryzyko,
 • nadzoruje i wykonuje wyjaśnienia zaistniałych niezgodności,
 • monitoruje pobieranie krwi i jej składników,
 • monitoruje preparatykę składników krwi,
 • bierze udział w projektowaniu pomieszczeń z uwzględnieniem ekip wyjazdowych,
 • nadzoruje reklamacje składników krwi.

 

                7.2. Pracownia Kontroli Jakości

                  7.2.1. Do zadań Pracowni Kontroli Jakości należy:

 • pobieranie próbek do badań kontroli jakości składników krwi,
 • wykonywanie badań z zakresu kontroli jakości składników krwi (dotyczy: LowHb, aktywności czynnika VIII, pH), badania bakteriologiczne,
 • ocenia jakość krwi i jej składników,
 • nadzorowanie i zwalnianie krwi i jej składniki do użycia,
 • nadzorowanie i wykonywanie procesu przekazania do zniszczenia składników krwi (wycofanie i kasacja),
 • prowadzenie procedury śledzenia wstecz “look back”,
 • nadzorowanie stanowiska bakteriologicznego,
 • kontrolowanie bieżącej pracy,
 • sprawdzanie kalibracji pipet,
 • wykonywanie kwalifikacji aparatury, urządzeń, systemu, kwalifikację odczynników, SJU, walidacji metod i procesów – w zakresie obszaru działania w/w.

 

 1. Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa

 8.1. Do zadań Konsultanta ds. Krwiolecznictwa należy:

 • opracowywanie planu oraz metod sprawowania nadzoru specjalistycznego w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa na terenie działania Regionalnego Centrum oraz kontrola działalności podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych (Terenowych Oddziałów, banków krwi i pracowni immunologii transfuzjologicznych),
 • organizowanie szkoleń w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • udzielanie konsultacji w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • prowadzenie sprawozdawczości z działalności statutowej Regionalnego Centrum według obowiązujących przepisów,
 • organizowanie ekip wyjazdowych do pobierania krwi od dawców honorowych i opracowywanie harmonogramu wyjazdów,
 • ewidencjonowanie i analizowanie niepożądanych reakcji po leczeniu składnikami krwi,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników podmiotów leczniczych i Regionalnego Centrum (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne),
 • sprawozdawczość z działalności Regionalnego Centrum wszystkich jednostek organizacyjnych.
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu

    Zarządzania Jakością

 9.1. Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy:

 • Inicjowanie, planowanie, projektowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością,
 • Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem SZJ:

– Nadzór nad audytami wewnętrznymi,

– Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegającymi,

– Rozpatrywanie zgłaszanych problemów jakościowych.

 • Nadzór nad dokumentacją SZJ zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań z funkcjonowania SZJ, w ramach przeglądu systemu wykonywanych przez kierownictwo,
 • Branie czynnego udziału w przeglądach systemu,
 • Inicjowanie działań poprawiających sprawność i skuteczność funkcjonowania systemu,
 • Organizowanie szkoleń w zakresie SZJ we współpracy z Sekcją Służb Pracowniczych,
 • Inicjowanie stałego doskonalenia funkcjonowania SZJ,
 • Podejmowanie działań w zakresie audytów wewnętrznych, w tym:

– Sporządzanie planu audytów wewnętrznych na rok bieżący,

– Powoływania zespołu audytorów,

– Ustalenie zakresu audytu wewnętrznego,

– Podejmowanie decyzjo o skuteczności przeprowadzonych działań poaudytowych,

– Podejmowanie decyzji o audytach pozaplanowych,

– Nadzorowanie realizacji audytów przez audytorów wewnętrznych.

 • Ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych prowadzonych w ramach SZJ,
 • Podejmowanie decyzji związanych z opracowaniem, opiniowaniem, emisją, wycofaniem dokumentów SZJ oraz ich udostępnianiem na zewnątrz,
 • Wnioskowanie i działania doskonalące efektywność funkcjonowania SZJ,
 • Nadzorowanie przez powołanego zarządzaniem wewnętrznym zespołu ds. SZJ w zakresie:

– Analizy zagrożeń,

– Identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych.

 

 1. Osoba Wykwalifikowana

 

Osocze do frakcjonowania powinno być zwolnione zgodnie z systemem i procedurami zapewniającymi jakość osocza świeżo mrożonego.

Zwolnienia serii (donacji) do użytku dokonuje:

 • Osoba wykwalifikowana – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego, aktualnie obowiązującym rozporządzeniem GMP i zawartym w nim aneksie 14 oraz dyrektywą 2002/83/EC.
 • Osoba wykwalifikowana przed zwolnieniem serii (donacji) upewnia się, że seria została wytworzona i zbadana zgodnie z zezwoleniem na wytwarzanie, zasadami i wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej obowiązującymi na terenie Polski i UE, oraz sprawdza, czy zostały spełnione wymagania właściwych aktualnych monografii Farmakopei Europejskiej i wytycznych wynikających z umowy kontraktowej oraz warunków przechowywania do czasu wysłania do frakcjonatora.

 

10.1. Do zadań Osoby Wykwalifikowanej należy sprawdzenie czy:

 • seria i proces jej otrzymywania spełniają wymagania zawarte w zezwoleniu na wytwarzanie,
 • proces otrzymywania został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania dla produktów leczniczych,
 • ważne procesy otrzymywania i procedury badania zostały zwalidowane, przeanalizowane zostały rzeczywiste warunki otrzymywania i zarejestrowane dane procesu otrzymywania,
 • wszystkie odchylenia lub planowane zmiany w procesie otrzymywania lub kontroli jakości zostały zatwierdzone przez osoby odpowiedzialne, wyznaczone w ramach zdefiniowanego systemu, zezwolenia na wytwarzanie zostały zgłoszone właściwym organom i zatwierdzone przez te organy,
 • zostały wykonane wszystkie niezbędne czynności kontrolne i badania, w tym wszystkie dodatkowe pobrania prób, inspekcje, badania lub czynności kontrolne zainicjowane ze względu na zaobserwowane odchylenia lub planowane zmiany,
 • niezbędna dokumentacja dotycząca otrzymywania i kontroli jakości została skompletowana i zatwierdzona przez upoważnionych do tego pracowników,
 • zostały przeprowadzone wszystkie audyty przewidziane przez System Zapewnienia Jakości,
 • zostały wzięte pod uwagę wszystkie czynniki, o których powzięła wiadomość osoba wykwalifikowana, a które mogą mieć wpływ na jakość serii,
 • osoba wykwalifikowana może wykonywać dodatkowe zadania, zgodnie z prawem narodowym albo procedurami administracyjnymi,
 • zostały spełnione wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej nr 0853E, 20509E, 20704E, 30203E i wytycznych wynikających z umowy z frakcjonatorem,
 • zostały wzięte pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na jakość składnika krwi (np. OOS, odchylenia w trakcie przechowywania w mroźni, pakowania wysyłki, itp.).

Osoba wykwalifikowana codziennie analizuje dokumentację sprawdzającą wymagania w celu ich zgodności z zasadami GMP aby zwolnić składniki krwi do użytku (do frakcjonowania).

 

 1. Osoba Odpowiedzialna

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/WE art. 9 i „Ustawą o publicznej służbie krwi” art. 14A, osoba odpowiedzialna odpowiada za zapewnienie, że każdą jednostkę krwi lub składnika krwi pobrano i zbadano niezależnie od ich planowanego przeznaczenia oraz przetworzono, przechowano i przekazano jako przeznaczoną do transfuzji zgodnie z prawem obowiązującym w państwie członkowskim.

11.1. Do zadań Osoby Odpowiedzialnej należy:

 • zapewnienie przestrzegania wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, preparatyki, badania, przechowywania oraz wydawania i transportu,
 • zapewnienie, aby personel zajmujący się pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem krwi i jej składników, posiadał odpowiednie kwalifikacje i odbywał właściwe, regularne szkolenia,
 • zapewnienie zgodności systemu zapewnienia jakości obowiązującego w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, dokumentacji oraz identyfikowalności dawcy krwi z wymaganiami określonymi w ustawie,
 • niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin informowanie Instytutu o każdym przypadku zaistnienia poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji,
 • niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, powiadamianie Instytutu, o każdej istotnej zmianie.

 

 1. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum w Ostrowie Wielkopolskim

12.1. Do zadań Oddziału należy:

 • Kwalifikacja /badanie lekarskie i laboratoryjne/ dawców do oddania krwi i osocza,
 • Opieka lekarska nad krwiodawcami w czasie ich pobytu w Terenowym Oddziale,
 • Pobieranie krwi i osocza od uprzednio zakwalifikowanych dawców,
 • Przekazywanie do Regionalnego Centrum pobranej krwi i osocza,
 • Przekazywanie do Regionalnego Centrum próbek krwi na:

– Badania grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu Rh, kontroli serologicznej,

– Badania wirusologiczne i badania w kierunku obecności krętka bladego.

 • Szkolenie personelu,
 • Archiwizacja dokumentacji Terenowego Oddziału,
 • Organizacja zbiorowego oddawania krwi tzw. „ekip”,
 • Współpraca z Rejonowymi Oddziałami PCK i innymi organizacjami w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa.

 

 1. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum w Krotoszynie

 13.1.  Do zadań Oddziału należy:

 • Kwalifikacja /badanie lekarskie i laboratoryjne/ dawców do oddania krwi i osocza,
 • Opieka lekarska nad krwiodawcami w czasie ich pobytu w Terenowym Oddziale,
 • Pobieranie krwi i osocza od uprzednio zakwalifikowanych dawców,
 • Przekazywanie do Regionalnego Centrum pobranej krwi i osocza,
 • Przekazywanie do Regionalnego Centrum próbek krwi na:

– Badania grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu Rh, kontroli serologicznej,

– Badania wirusologiczne i badania w kierunku obecności krętka bladego.

 • Szkolenie personelu,
 • Archiwizacja dokumentacji Terenowego Oddziału,
 • Organizacja zbiorowego oddawania krwi tzw. „ekip”,
 • Współpraca z Rejonowymi Oddziałami PCK i innymi organizacjami w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa.
 1. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum w Ostrzeszowie

  14.1. Do zadań Oddziału należy:

 •  Kwalifikacja /badanie lekarskie i laboratoryjne/ dawców do oddania krwi i osocza,
 • Opieka lekarska nad krwiodawcami w czasie ich pobytu w Terenowym Oddziale,
 • Pobieranie krwi i osocza od uprzednio zakwalifikowanych dawców,
 • Przekazywanie do Regionalnego Centrum pobranej krwi i osocza,
 • Przekazywanie do Regionalnego Centrum próbek krwi na:

– Badania grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu Rh, kontroli serologicznej,

– Badania wirusologiczne i badania w kierunku obecności krętka bladego.

 • Szkolenie personelu,
 • Archiwizacja dokumentacji Terenowego Oddziału,
 • Organizacja zbiorowego oddawania krwi tzw. „ekip”,
 • Współpraca z Rejonowymi Oddziałami PCK i innymi organizacjami w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa.
 1. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum w Koninie

 15.1. Do zadań Oddziału należy:

 •  Kwalifikacja /badanie lekarskie i laboratoryjne/ dawców do oddania krwi i osocza,
 • Opieka lekarska nad krwiodawcami w czasie ich pobytu w Terenowym Oddziale,
 • Pobieranie krwi i osocza od uprzednio zakwalifikowanych dawców,
 • Przekazywanie do Regionalnego Centrum pobranej krwi i osocza,
 • Przekazywanie do Regionalnego Centrum próbek krwi na:

– Badania grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu Rh, kontroli serologicznej,

– Badania wirusologiczne i badania w kierunku obecności krętka bladego.

 • Szkolenie personelu,
 • Archiwizacja dokumentacji Terenowego Oddziału,
 • Organizacja zbiorowego oddawania krwi tzw. „ekip”,
 • Współpraca z Rejonowymi Oddziałami PCK i innymi organizacjami w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa.

 

 1. Główny Księgowy i Sekcja Rachunkowo-Budżetowa

 16.1. Do zadań Głównego Księgowego i Sekcji Rachunkowo-Budżetowej należy:

 • Budowa i aktualizacja Zakładowego Planu Kont i bieżące dostosowywanie
  go do potrzeb wynikających z przepisów zewnętrznych i wewnętrznych, w celu zapewnienia informacji niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego sporządzania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, sporządzania kalkulacji i analiz ekonomiczno-finansowych,
 • Rozbudowa kont analitycznych, aktywny udział w bieżącej aktualizacji i dostosowaniu wewnętrznych przepisów Regionalnego Centrum do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 • Prawidłowe, terminowe i rzetelne bieżące prowadzenie księgowości zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości,

 • Prowadzenie spraw związanych z rejestracją podatkową i jej aktualizacja,
 • Terminowe i prawidłowe sporządzanie deklaracji i rozliczanie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie spraw związanych z księgowością Regionalnego Centrum, podatku i opłat lokalnych, opłat skarbowych, zgodnie z przepisami regulującymi te podatki,
 • Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z księgowością Regionalnego Centrum;
 • dekretacja dokumentów księgowych,
 • prowadzenie rejestrów księgowych,
 • ewidencja zaszłości gospodarczych poprzez ich prawidłowe i terminowe księgowanie na właściwych kontach analitycznych i syntetycznych,
 • bieżące uzgadnianie księgowań i sald analitycznych kont rozrachunkowych
  z kontrahentami,
 • wtórna kontrola dokumentów księgowych,
 • windykacja należności Centrum poprzez wzywanie dłużników do zapłaty i ewentualnie kierowanie do działu usług finansowych albo skierowanie sprawy na drogę sądową,
 • współpraca z bankiem.
 • Inicjowanie i przeprowadzanie doraźnych spisów z natury poszczególnych składników majątkowych Centrum w przypadkach:
 • kradzieży lub wypadku losowego, jeżeli zachodzi potrzeba ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych,
 • zmian organizacyjnych i personalnych,
 • rewizji lub kontroli działalności Centrum przez organy zewnętrzne,
 • nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi w przypadkach stwierdzonych różnic inwentarzowych lub innych nieprawidłowości w ewidencji i gospodarce majątku Centrum,
 • uczestniczenie w pracach Komisji Likwidacyjnej wyposażenia,
 • uzgadnianie wydruku kontrolnego kartoteki materiałowej z kartoteką magazynową i księgowością syntetyczną.
 • Prowadzenie rejestru faktur przychodzących i przekazywanie tych faktur, rachunków do poszczególnych działów do zatwierdzenia merytorycznego:
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przyjmowanie faktur po merytorycznym zatwierdzeniu,
 • regulowanie zobowiązań,
 • prowadzenie gospodarki kasowej w zakresie kasy krajowej jak i kasy zagranicznych środków płatniczych oraz obsługa rachunków bankowych.
 • Prowadzenie rejestru zbiorczego faktur VAT przychodzących w celu prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 • Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych:
 • sporządzanie okresowych (miesięcznych, rocznych) sprawozdań finansowych, statystycznych dla Ministerstwa Zdrowia i NCK,
 • sprawdzanie rzetelności i prawidłowości dokumentacji oraz przedstawionych sprawozdań statystycznych.
 • Aktualizacja instrukcji wewnętrznej o obiegu dokumentacji finansowo- księgowej wspólnie z innymi działami,
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotyczących pracowników Centrum;
 • rozliczanie się z ZUS i funduszami ubezpieczeniowymi z tytułu składek pracowniczych zasiłków. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę albo emeryturę oraz współpraca w sprawach kadrowych z ZUS,
 • odprowadzenie składek i innych zobowiązań pracowniczych,
 • sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizowanych funkcji, a także prowadzenie wymaganej ewidencji i dokumentacji w zakresie spraw płacowych,
 • wykonywanie obliczeń zarobków pracowników,
 • sporządzanie list płac,
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń.
 • Prowadzenie kasy;
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów kasowych,
 • obsługa i udzielanie informacji biegłym rewidentom oraz kontrolerom zewnętrznym.
 • Sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rozliczanie delegacji służbowych.

 

 1. Sekcja Służb Pracowniczych

 17.1. Do zadań Sekcji Służb Pracowniczych należy:

 • Przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązaniem umowy o pracę, uposażeniami, zmiana stanowisk pracy,
 • Prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie spraw urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy,
 • Archiwizacja dokumentów i akt osobowych,
 • Dyscyplina pracy,
 • Ewidencja zwolnień lekarskich,
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników centrum /szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne/,
 • Przygotowanie wniosków w sprawie nadawania nagrodzenia i karania pracowników,
 • Załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na zaopatrzenie emerytalne i rentowe,
 • Analizowanie stanu zatrudnienia i prawidłowego wykorzystania opłaconego czasu pracy w komórkach organizacyjnych,
 • Opracowanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia, płac i PFRON,
 • Opracowanie materiałów administracyjno-organizacyjnych,
 • Nadzór nad stażami i praktykami studentów,
 • Przygotowanie i przekazywanie w określonym terminie do Sekcji Rachunkowo-Budżetowej dokumentów dotyczących wynagrodzenia za pracę /przepracowanych godzin nocnych, nadliczbowych, premii, dyżurów zakładowych, umów itp./,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, kart urlopowych, delegacji służbowych,
 • Ewidencja szkoleń pracowników,
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS.

 

 1. Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu

 18.1. Do zadań Sekcji Technicznej, Zaopatrzenia i Transportu należy:

 • Zapewnienie całodobowego nadzoru technicznego nad pracą aparatury w ruchu ciągłym,
 • Konserwacja aparatury, urządzeń, instalacji i budynków,
 • Usuwanie awarii powstałych w toku eksploatacji aparatury, urządzeń i instalacji przy pomocy pracowników zatrudnionych w Regionalnym Centrum, a gdy zaistnieje potrzeba wezwanie wykonawców z zewnątrz,
 • Naprawianie i remontowanie aparatury, przeprowadzenie konserwacji aparatury, która nie została zastrzeżona przez wykonawców lub sprzedawców do serwisowania przez wyspecjalizowane służby,
 • Organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych usług technicznych, (w tym walidacji sprzętu) wykonywanych przez wykonawców z zewnątrz, w tym również kontrolowanie wykorzystanych środków rzeczowych i finansowych,
 • Prowadzenie całokształtu działalności związanej z remontami i konserwacją budynków, pomieszczeń, dróg terenów oraz aparatury, urządzeń i sprzętu, a także prowadzenie w tym zakresie dokumentacji i rozliczeń materiałowych,
 • Zlecenie prac w zakresie inwestycji, remontów w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem napraw, remontów i konserwacji maszyn, urządzeń i obiektów Regionalnego Centrum,
 • Organizowanie okresowych przeglądów i badań technicznych obiektów i wyposażenia Regionalnego Centrum,
 • Gospodarka odpadami, ściekami i emisją spalin,
 • Udział w okresowych przeglądach technicznych,
 • Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • Czuwanie nad przestrzeganiem w miejscu pracy przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
 • Przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, wydawanie doraźnych zaleceń i sprawdzanie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Regionalnym Centrum,
 • Prowadzenie instruktażu wstępnego i szkolenia dla nowo przyjmowanych pracowników,
 • Dopilnowanie terminowej kontroli i konserwacji podręcznego sprzętu oraz urządzeń pożarniczych i planowanie potrzeb wyposażenia obiektów w etatowe ilości i rodzaju sprzętu,
 • Opracowywanie i aktualizowanie instrukcji alarmowania na wypadek pożaru oraz ogólnych i stanowiskowych instrukcji przeciwpożarowych.
 • Opracowanie projektów planów organizacyjno-gospodarczych w zakresie zabezpieczenia aparaturowego, materiałowego i surowcowego, stosownie do ściśle określonych wielkości produkcji i jej asortymentu,
 • Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia,
 • Opracowanie planów zaopatrzenia i nadzór nad ich realizacją,
 • Opracowanie zestawienia zbiorczego potrzeb dotyczących zakupu odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu,
 • Dokonywanie zakupów według zasad, form i w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Przygotowanie postępowań przetargowych,
 • Ścisła współpraca w zakresie realizacji zamówień z Kierownikami Działów, Kierownikami Terenowych Oddziałów, Kierowników Pracowni,
 • Kwalifikacja i ocena dostawców,
 • Realizacja postępowania reklamacyjnego,
 • Sporządzenie danych statystycznych i obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu środków transportowych,
 • Planowanie pracy kierowców zatrudnionych w Regionalnym Centrum,
 • Współpraca z Pracownią Ekspedycji Krwi w celu organizacji wyjazdów oraz dyżurów weekendowych kierowców,
 • Prowadzenie kart zużycia paliwa na każdy samochód będący własnością Regionalnego Centrum,
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za paliwo,
 • Weryfikacja faktur pod względem klasyfikacji wydatków zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • Ubezpieczenia pojazdów oraz Regionalnego Centrum,
 • Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przy Wojewodzie Wielkopolskim,
 • Opracowywanie i aktualizowanie obowiązujących w sekcji procedur oraz instrukcji,
 • Szkolenie pracowników.
 1. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

 19.1. Do zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej należy:

 • Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką materiałową:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, magazynu ogólnego Regionalnego Centrum,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją materiałów bielizny i sprzętu,
 • prowadzenie dokumentacji i przeprowadzanie likwidacji (kasacji) sprzętu Regionalnego Centrum i TO,
 • opracowywanie norm zużycia materiałów, analizowanie oraz nadzór nad przestrzeganiem oszczędnej gospodarki materiałowej,
 • Nadzór nad prawidłowością gospodarki materiałowej i magazynowej w Regionalnym Centrum,
 • Nadzór nad ewidencją i inwentaryzacją majątku Regionalnego Centrum,
 • Współudział w planowaniu remontów kapitalnych, bieżących i zakupów inwestycyjnych,
 • Kalkulacja i prowadzenie spraw związanych z żywieniem krwiodawców zgodnie z normami kalorycznymi, prowadzenie rozliczeń i dokumentacji w tym zakresie, nadzór nad pracą stołówki Regionalnego Centrum,
 • Utrzymanie stanu higienicznego i estetycznego w pomieszczeniach Regionalnego Centrum oraz na terenie przyległym do Regionalnego Centrum,
 • Prowadzenie podręcznego magazynu sprzętu ekipowego i socjalnego,
 • Nadzór i prowadzenie spraw związanych z odpadami,
 • Rozliczenie zużywania materiałów przez stołówkę,
 • Prowadzenie magazynu materiałowego Regionalnego Centrum łącznie z obowiązującą dokumentacją,
 • Organizowanie opieki socjalnej dla pracowników Regionalnego Centrum, emerytów, rencistów oraz dzieci pracowników,
 • Administrowanie Zakładowym Funduszem Socjalnym i Mieszkaniowym,
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących kosztów działalności socjalnej Regionalnego Centrum.

 

 1. Sekcja do Spraw Administrowania Systemami Informatycznymi

       20.1. Do zadań Sekcji do Spraw Administrowania Systemami Informatycznymi

                należy:

 • Utrzymanie w pełnej sprawności Systemów Komputerowych;
 • Bank Krwi,
 • Finanse i Księgowość,
 • Kadry, Płace,
 • Sprzedaż,
 • Środki trwałe,
 • Gospodarka magazynowa
 • Utrzymanie w pełnej sprawności systemów łączących aparatury i sprzęt medyczny

z programem „Bank Krwi”,

 • Zabezpieczenie systemów przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • Kopiowanie elektronicznych danych z systemów komputerowych i ich odpowiednie przechowywanie,
 • Archiwizowanie zasobów informatycznych,
 • Nadawanie i ewidencjonowanie kodów dostępu,
 • Szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu komputerowego,
 • Prowadzenie walidacji systemu,
 • Zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia komputerowego,
 • Ścisła współpraca z firmami zewnętrznymi IT,
 • Nadzór nad pracą centrali telefonicznej i serwerów,
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania internetu i poczty elektronicznej,
 • Bieżące aktualizowanie treści na stronie internetowej i BIP Regionalnego Centrum,
 • Nadzorowanie systemów informatyczno-statystycznych.

 

 1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służby Bezpieczeństwa i Higieny

      Pracy

       21.1. Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

 • Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Regionalnego Centrum, co najmniej raz w roku, analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami ewentualnych przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych zmierzających do zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Informowanie Dyrektora Regionalnego Centrum o stwierdzonych zagrożeniach oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz kontroli przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Planowanie modernizacji Regionalnego Centrum i TO w celu zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Udział w przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych pracowni, pomieszczeń oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych procesach produkcyjnych,
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. BHP oraz w ustaleniu zasad dla kierowników działów i pracowni,
 • Opiniowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i prowadzi bieżącą kontrolę realizacji tych wniosków,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących BHP,
 • Informacja o ryzyku dla zdrowia pracowników Regionalnego Centrum i OT oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
 • Współpraca z Sekcją Służb Pracowniczych w zakresie organizowania szkoleń z zakresu BHP,
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
 • Współpraca z lekarzem zakładowym w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • Współpraca ze społecznym inspektorem pracy oraz ze związkami zawodowymi przy;
 • przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy podejmowanych w Regionalnym Centrum,
 • podejmowanie przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad BHP.
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych

 22.1. Do zadań pracownika prowadzącego sprawy obronne należy:

 • Opracowywanie i aktualizowanie planów dotyczących osiągania gotowości obronnej

w tym:

–  Regulaminu organizacyjnego na czas wojny oraz zakresów czynności Regionalnego Centrum i poszczególnych pracowników,

–  Dokumentacji dot. organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Regionalnym Centrum na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny,

 • Opracowywanie zakresów czynności w dziedzinie obronności na czas pokoju dla pracowników Regionalnego Centrum,
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Regionalnego Centrum,
 • Prowadzenie prac reklamacyjnych pracowników Regionalnego Centrum,
 • Opracowywanie rocznych planów pracy w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • Opracowywanie rocznych informacji z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • Wykonywanie innych zadań obronnych i obrony cywilnej nie ujętych w zakresie obowiązków, a ujętych w aktach normatywnych i wykonawczych nakazanych przez organy centralne i wojewódzkie,
 • Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa tajemnicy państwowej i służbowej,
 • Wykonywanie innych zadań mających merytoryczny związek z podstawowym adresem obowiązków zleconych przez Dyrektora oraz jego Zastępcę.
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

 23.1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • Nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych i zasady ich zabezpieczenia w RCKiK,
 • Działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • Kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 • Sporządzanie corocznego sprawozdania z ze stanu funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych dla Administratora,
 • Współpraca z organem nadzorczym,
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem,
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich spawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia,
 • Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.

 

 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych

  24.1. Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Przeciwpożarowych należy:

 • Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • Czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
 • Współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Powiatową Strażą Pożarną w Kaliszu
 • Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, wydawanie zaleceń i sprawdzanie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Regionalnym Centrum,
 • Udział w prowadzonych przez Regionalne Centrum przeglądach technicznych,
 • Prowadzenie instruktażu wstępnego i szkolenia dla nowo przyjętych pracowników,
 • Dopilnowanie terminowej kontroli i konserwacji podręcznego sprzętu oraz urządzeń
 • Składnie Dyrektorowi Regionalnego Centrum informacji co najmniej dwa razy w roku o stanie i warunkach bezpieczeństwa pożarowego,
 • Opracowywanie i przekładanie Dyrektorowi Regionalnego Centrum wniosków i uwag odnośnie stwierdzonych uchybień lub usterek w zabezpieczaniu przeciwpożarowym,
 • Ustalanie form i kierunków działania w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego Regionalnego Centrum oraz właściwa koordynacja tych działań na szczeblu poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • Inicjowanie i organizowanie narad w sprawach poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej Regionalnego Centrum,
 • Branie udziału w dokonywaniu oceny założeń techniczno- ekonomicznych inwestycji i odbiorach obiektów realizowanych w ramach tych inwestycji,
 • Współdziałanie w przygotowaniu Regionalnego Centrum do ochrony w zakresie zadań obrony cywilnej dotyczącej problematyki ochrony przeciwpożarowej.
 • Opracowywanie i aktualizowanie instrukcji alarmowania na wypadek pożaru oraz ogólnych i stanowiskowych instrukcji przeciwpożarowych.
 1. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 2. Sprawowanie nadzoru w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa nad podmiotami leczniczymi (na obszarze działania Regionalnego Centrum) lub innego podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie krwiolecznictwa, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w szczególności w zakresie:
  • czynności i badań związanych z przetaczaniem krwi;
  • badań immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa.
 3. Organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 4. Udzielanie całodobowych telefonicznych konsultacji związanych z problemami serologicznymi i transfuzjologicznymi,
 5. Wykonywanie badań konsultacyjnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
 6. Współpraca ze wszystkimi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki,
 7. Współpraca z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie zakresie:
  • Serologicznych badań weryfikacyjnych;
  • Konsultacji związanych z leczeniem krwią i produktami krwiopochodnymi.

 

Niniejszy Regulamin Organizacyjny został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 21/2021 Dyrektora Regionalnego Centrum z dnia 19.04.2021 r.

 

Kalisz, dnia 19.04.2021 r.                                                         

Przejdź do treści