POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych w RCKiK w Kaliszu na rok 2021

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1Remont pomieszczeń RCKiK w KaliszuRoboty budowlanetryb podstawowy art. 275 pkt 1350 000,00 PLNII kwartał
2Dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy w ilości 24 000 sztuk do posiadanych separatorów PCS 2 firmy HaemoneticsDostawaPrzetarg nieograniczony1 700 000,00 PLNIII kwartał
3Dostawa paliw płynnych i dodatków paliwowych na potrzeby RCKiK w KaliszuDostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1350 000,00 PLNIV kwartał
4Dostawa testów do wykrywania antygenu HBsAg z testami potwierdzenia, przeciwciał anty-HCV, anty-HIV1+2, przeciwciał przeciwko krętkowi kiły, RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV wraz z aparaturąDostawaPrzetarg nieograniczony7 400 000,00 PLNIII kwartał
5Zakup i dostawa serweraDostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1300 000,00 PLNIV kwartał
6Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Macotronic B2Dostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1150 000,00 PLNI kwartał
7Dostawa energii elektrycznej na potrzeby RCKiK w KaliszuDostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1200 000,00 PLNIV kwartał
8Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do oznaczania hemoglobiny, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami HemoCue DM 201Dostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1250 000,00 PLNIV kwartał
9Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI, wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w okresie 12 miesięcyUsługiZamówienie z wolnej ręki200 000,00 PLNIV kwartał
10Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z RCKiK w KaliszuUsługitryb podstawowy art. 275 pkt 1350 000,00 PLNIII kwartał
11Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych na okres 3 lat wraz z dzierżawą automatycznego analizatora podstawowego i analizatora back-upDostawaPrzetarg nieograniczony2 000 000,00 PLNIII kwartał
12Dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwiDostawaPrzetarg nieograniczony2 400 000,00 PLNIV kwartał
Przejdź do treści