Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej krwiodawstwo.kalisz.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-12.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej mogą znajdować się elementy multimedialne, które nie zawierają napisów dla niesłyszących. Nie wszystkie elementy nietekstowe w serwisie mają alternatywny opis. materiały multimedialne nie zawierają audiodeskrypcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mail: daniel@krwiodawstwo.kalisz.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 76 79 440. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
  • Adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz
  • E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl
  • Telefon: 62 / 76 79 440

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/infolinia

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku oraz bramach wjazdowych. Jedna brama wjazdowa znajduje się od ul. Kaszubskiej, druga od ul. Sikorskiego. Obsługa dawców odbywa się w budynku B. Budynek znajduje się na parterze i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W RCKiK Kalisz nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do siedziby dyrekcji (budynek A) prowadzą schody, brak jest windy oraz podjazdu dla wózków. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych , w tym osób poruszających się na wózku. Sekretariat znajduje się w budynku A. Personel nie jest przeszkolony w zakresie języka migowego. Przedstawiciele dyrekcji i pracownicy administracyjni sprawy osób niepełnosprawnych fizycznie załatwiają w budynku B.

Link do pobrania:

Deklaracja dostępności

 

W myśl art. 11. ustawy o dostępności cyfrowej, deklaracja dostępności aktualizowana jest co najmniej raz w roku do 31 marca danego roku.

Ostatnia aktualizacja 02.03.2023 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Przejdź do treści