23 centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa z nową jakością zarządzania

Warszawa, 27 września 2022 r.

Informacja prasowa

23 centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa z nową jakością zarządzania

27 września 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się konferencja przedwdrożeniowa projektu pn. „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” skierowana do kadry zarządzającej CKiK. Podczas spotkania omówione zostały dobre praktyki organizacyjne. Ich wdrożenie zapewni nową jakość zarządzania oraz standaryzację procesów w CKiK. Usprawnienie procesu obsługi Krwiodawców może pozytywnie wpłynąć na motywację społeczeństwa do oddawania krwi. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości całkowitej 6 600 000,00 zł, z czego 5 555 220,00 zł stanowi wkład z Funduszy Europejskich.

„Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro.” to hasło łączące nas wszystkich, które CKiK codziennie wcielają w życie. Zapewnienie odpowiedniej ilości krwi i jej składników ma kluczowe znaczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych. Wierzę, że realizacja projektu i wspólne działanie pozytywnie wpłyną na motywację społeczeństwa do oddawania krwi i jej składników – powiedział Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W ramach projektu pn. „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” zostaną opracowane i wdrożone dobre praktyki organizacyjne z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy krwi i jej składników, obejmujące trzy obszary. Pierwszy to jednolity schemat opracowywania standardowych procedur operacyjnych w zakresie m.in. zapewnienia jakości, pobierania, preparatyki, badania oraz wydawania krwi i jej składników. Drugi to modele prowadzenia statystycznej kontroli procesów. Ostatni obszar to standard obsługi dawców krwi i jej składników. Przeprowadzony zostanie również pilotaż pozwalający na zweryfikowanie użyteczności opracowanych rozwiązań oraz rzeczywistej możliwości ich wdrożenia w codziennych działaniach operacyjnych. Dodatkowo, celem wzmocnienia kompetencji i umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrożenia opracowanych dobrych praktyk, zaplanowany jest cykl szkoleń obejmujący 545 osób (pracownicy, w tym kadra zarządzająca CKiK). Dobre praktyki organizacyjne zostaną opracowane i opublikowane w formie podręcznika celem wdrożenia w CKiK.

„Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu porównywalności pod względem jakości i sprawności w zakresie standaryzacji procesów głównych i wspomagających, wykonywanych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W przypadku kandydatów na dawców i dawców krwi i jej składników projekt zapewni jednolity poziom ich obsługi. Zaplanowane działania będą prowadzone we wszystkich centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, co będzie skutkowało trwałym wzrostem jakości świadczonych usług – powiedziała Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi”.

Projekt obejmuje 23 podmioty – centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, tj. 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 1 wojskowe centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, oraz 1 centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które zgodnie z normatywnym aktem prawnym – ustawą o publicznej służbie krwi uzyskały akredytację ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie pobierania krwi i jej składników oraz ich preparatyki.

Spotkanie zamknęła wspólna dyskusja, w której udział wzięli zaproszeni goście i prelegenci.

Projekt „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” – nr porozumienia: POWR.05.02.00-00-0002/21-00. Wartość całkowita projektu to 6 600 000,00 zł, z czego 5 555 220,00 zł stanowi wkład z Funduszy Europejskich.

Przejdź do treści